Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku za 2023

Raport bieżący nr 16/2024

Data sporządzenia: 2024-05-14

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 14 maja 2024 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 58 727 156,37 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 37/100) w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 20 224 404,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta cztery złote 00/100)  przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy)  na jedną akcję,
  2. pozostałą kwotę w wysokości  38 502 752,37 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote 37/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponował ustalenie dnia 19 czerwca 2024 roku, jako dnia  dywidendy oraz dnia 24 czerwca 2024  roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

 

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu OPONEO.PL S.A.  w ilości 2 700 220.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

 


 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.