Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zakończenie skupu akcji własnych Spółki

Raport bieżący nr 20/2023

Data sporządzenia: 2023-06-22

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu 19/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 13-19 czerwca 2023 roku skupu akcji własnych ("Skup”).

 

W wykonaniu Skupu Spółka nabyła 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLOPNPL00013 („Akcje Własne”).

 

Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100) za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 14 850 000 zł (słownie: czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Łączna wartość nominalna Akcji Własnych wynosi 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

 

Nabyte przez Spółkę Akcje Własne stanowią 2,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

 

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych nastąpiło dnia 22 czerwca 2023 roku.

Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpiła poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

 

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 540 666 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 38,96%.

 

Spółka posiada ponadto 170 220 akcji własnych nabytych w ramach skupu akcji własnych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 52/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.