Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji własnych Spółki

Raport bieżący nr 19/2023

Data sporządzenia: 2023-06-20

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportów 16/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz 17/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego w dniach 13-19 czerwca 2023 roku przyjmowania ofert zbycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych ("Skup”).

 

W związku z realizacją Skupu nabytych zostanie łącznie 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLOPNPL00013 („Akcje Własne”).

 

Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100) za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 14 850 000 zł (słownie: czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Łączna wartość nominalna Akcji Własnych wynosi 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

 

Akcje Własne, które zostaną nabyte w wyniku rozliczenia Skupu stanowią 2,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 2,37% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

 

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych jest przewidywane na dzień 22 czerwca 2023 roku. Transakcja nabycia Akcji Własnych zostanie zawarta poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

 

W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 540 666 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 38,96%.

 

Spółka posiada obecnie 170 220 akcji własnych nabytych w ramach skupu akcji własnych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 52/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.