Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2022

Raport bieżący nr 12/2023

Data sporządzenia: 2023-05-17

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 17 maja 2023 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 40 509 640,03 zł przeznaczyć w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 27.531.560,0 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) na jedną akcję,
  2. pozostałą kwotę w wysokości 12.978.080.03 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 03/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 765 780   (słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji OPONEO.PL S.A.

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu OPONEO.PL S.A. w ilości 170 220.

 

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się na 26 maja 2023 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 czerwca 2023 roku.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.