Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

Raport bieżący nr 48/2022

Data sporządzenia: 2022-07-29

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         W dniu 26 lipca 2022 roku 100 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,10 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 10/100). Akcje nabyte 26 lipca 2022 roku stanowią 0,001% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,001% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 27 lipca 2022 roku 278 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 41,83 zł (słownie: czterdzieści jeden złoty 83/100). Akcje nabyte 27 lipca 2022 roku stanowią 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 278 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 28 lipca 2022 roku 607 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,27 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 27/100). Akcje nabyte 28 lipca 2022 roku stanowią 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 607 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,004% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         W dniu 29 lipca 2022 roku 351 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100). Akcje nabyte 29 lipca 2022 roku stanowią 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 278 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 29 lipca 2022 roku Spółka posiada łącznie 158 677 akcji własnych stanowiących 1,139% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 158 677 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,139% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 26-29 lipca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 26-29.07.22
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.