Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku za 2021 rok oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z roku 2020

Raport bieżący nr 26/2022

Data sporządzenia: 2022-04-14

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 53 928 315,76 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych 76/100) w następujący sposób:

1.     kwotę w wysokości 16 564 219,20 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złoty 20/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100 ) na jedną akcję,

2.     pozostałą kwotę w wysokości 37 364 096,56 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złoty 56/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. postanawia również zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję przeznaczenia niepodzielonego zysku z roku 2020 w kwocie 2 481 331,46 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złoty 46/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rekomendacja ta również została oceniona pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2021 i przeznaczenia niepodzielonego zysku z roku 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.