Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

Raport bieżący nr 12/2022

Data sporządzenia: 2022-02-18

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

− w dniu 14 lutego 2022 roku 1 243 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 51,60 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden 60/100). Akcje nabyte 14 lutego 2022 roku stanowią 0,009% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 243 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,009% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

− w dniu 15 lutego 2022 roku 1 237 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 51,99 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden 99/100). Akcje nabyte 15 lutego 2022 roku stanowią 0,009% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 237 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,009% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−  w dniu 16 lutego 2022 roku 486 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 51,15 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden 15/100). Akcje nabyte 16 lutego 2022 roku stanowią 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 486 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

− w dniu 17 lutego 2022 roku 1 471 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 52,32 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa 32/100). Akcje nabyte 17 lutego 2022 roku stanowią 0,011% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 471 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,011% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

− w dniu 18 lutego 2022 roku 694 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 51,74 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden 74/100). Akcje nabyte 18 lutego 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 694 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 18 lutego 2022 roku Spółka posiada łącznie 88 041 akcji własnych stanowiących 0,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 88 041 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 14 lutego  – 18 lutego 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Wykaz transakcji 14.02-18.02.22
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.