Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

Raport bieżący nr 7/2022

Data sporządzenia: 2022-01-28

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 24 stycznia 2022 roku 1 790 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 57,07 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 07/100). Akcje nabyte 24 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 25 stycznia 2020 roku 1 855 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 58,60 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 60/100). Akcje nabyte 25 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 855 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 26 stycznia 2022 roku 1 879 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 57,10 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 10/100). Akcje nabyte 26 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 879 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 27 stycznia 2022 roku 1 850 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 55,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 55/100). Akcje nabyte 27 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 28 stycznia 2022 roku 1 653 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 56,03 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć 03/100). Akcje nabyte 28 stycznia 2022 roku stanowią 0,012% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,012% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

Na dzień 28 stycznia 2022 roku Spółka posiada łącznie 71 517 akcji własnych stanowiących 0,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 71 517 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 24-28 stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Wykaz transakcji 24-28.01.22
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.