Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

Raport bieżący nr 2/2022

Data sporządzenia: 2022-01-07

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- w dniu 03 stycznia 2022 roku 2 084 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 80/100). Akcje nabyte 03 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 084 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu w dniu 04 stycznia 2022 roku 2 095 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,89 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 89/100). Akcje nabyte 04 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 095 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 05 stycznia 2022 roku 2 135 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 61,61 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złoty 61/100). Akcje nabyte 05 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 135 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 07 stycznia 2022 roku 1 348 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,45 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 45/100). Akcje nabyte 07 stycznia 2022 roku stanowią 0,010% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 348 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,010% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

Na dzień 07 stycznia 2022 roku Spółka posiada łącznie 43 451 akcji własnych stanowiących 0,312% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 43 451 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,312% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 03-07 stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 03-07.01.22
pobierz plik PDF

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.