Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 15/2021

Data sporządzenia: 2021-05-14

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 25.361.276,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 8.361.600,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję,

2. pozostałą kwotę w wysokości 16.999.676,29 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.