16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Raport bieżący nr 19/2020

Data sporządzenia: 2020-09-04

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 04 września 2020 roku otrzymał od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. o ponad 2%.

 

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce o ponad 2% nastąpiło na skutek zawarcia przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego transakcji pakietowej, pozasesyjnej zbycia 450 000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. dnia 02 września 2020 roku.

 

Po zmianie udziału, liczba posiadanych przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego akcji OPONEO.PL S.A. wynosiła 3 081 200 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście) , które stanowią 21,1% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 3 081 200 (słownie: trzech milionów osiemdziesięciu jeden tysięcy dwustu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Stan posiadania akcji przed dokonaniem transakcji skutkującej zmniejszeniem ogólnej liczby głosów, wynosił 3 531 200 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 25,33% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 3 531 200 (słownie: trzech milionów pięciuset trzydziestu jeden tysięcy dwustu) głosów, co stanowiło 25,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.