Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2013

Raport bieżący nr 39/2014

Data sporządzenia: 2014-06-27

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL. S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 9b w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2.735.526,93 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 93/100) przeznacza się na:

1.     Wypłatę dywidendy w kwocie 383.910,15 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych 15/100).

2.     Zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 2.351.616,78 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset szesnaście złotych 78/100).

Wartość dywidendy na jedną akcję Spółki wynosi 0,03 zł (słownie: trzy grosze). Liczba akcji objętych dywidendą to 12 797 005 (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięć) akcji OPONEO.PL S.A.

Ilość akcji objętych dywidendą wynika z potrącenia od wszystkich akcji Spółki tj. 13 936 000 (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) 1 138 995 (milion sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych, których skup do dnia dywidendy nie będzie realizowany.

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 3 lipca 2014 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2014 roku. 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.