Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2012

Raport bieżący nr 64/2013

Data sporządzenia: 2013-06-28

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL. S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku przyjęło uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto uzyskany za 2012 rok w kwocie 1.308.740,30 zł (słownie: jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych trzydzieści groszy) przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 418.080,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych)

2. zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 890.660,30 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych trzydzieści groszy).

Wartość dywidendy na jedną akcję Spółki wynosi 0,03 zł (słownie: trzy groszy). Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 15 lipca 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2013 roku.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.