ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Mon, 20 May 2024 01:16:50 +0200 5 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 13 czerwca 2024 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2912/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-13-czerwca-2024-roku.html Thu, 16 May 2024 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 roku, o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2023 rok oraz ocena załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach przeprowadzana przez biegłego rewidenta.

W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem https://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 13 czerwca 2024 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 13 czerwca 2024 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023
pobierz plik PDF

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2023 rok
pobierz plik PDF

Ocena biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2023 rok
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2912/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-13-czerwca-2024-roku.html
Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie podziału zysku za 2023 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2911/rekomendacja-zarzadu-wraz-z-opinia-rady-nadzorczej-w-zakresie-podzialu-zysku-za-2023.html Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 14 maja 2024 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 58 727 156,37 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 37/100) w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 20 224 404,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta cztery złote 00/100)  przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy)  na jedną akcję,
  2. pozostałą kwotę w wysokości  38 502 752,37 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote 37/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponował ustalenie dnia 19 czerwca 2024 roku, jako dnia  dywidendy oraz dnia 24 czerwca 2024  roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

 

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu OPONEO.PL S.A.  w ilości 2 700 220.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

 


 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2911/rekomendacja-zarzadu-wraz-z-opinia-rady-nadzorczej-w-zakresie-podzialu-zysku-za-2023.html
Skonsolidowany raport roczny za rok 2023 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2910/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2023.html Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +0200

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2023 roku
pobierz plikSprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2023
pobierz plikSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
pobierz plikOświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plikOcena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2023 rok
pobierz plikOświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik
 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2910/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2023.html
Jednostkowy raport roczny za rok 2023 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2908/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2023.html Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +0200

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku
pobierz plikSprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2023
pobierz plikSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
pobierz plikOświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plikOcena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 202 rok
pobierz plikOświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik
 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2908/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2023.html
Zawiadomienia o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2907/zawiadomienia-o-rozwiazaniu-porozumienia-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku informuje, że w dniu 29 marca 2024 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy Spółki, zawartego w dniu 9 lutego 2024 roku, dotyczącego współpracy w zakresie wspólnego nabycia do 1.516.000 akcji Spółki („Porozumienie”) w związku z realizacją celu Porozumienia.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie nr 1 z dnia 29.03.2024
pobierz plik PDF

Zawiadomienie nr 2 z dnia 29.03.2024
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2907/zawiadomienia-o-rozwiazaniu-porozumienia-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2906/informacja-o-transakcji-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2024 roku otrzymał powiadomienie o wygaśnięciu zastawu na akcjach OPONEO.PL S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Powiadomienie o wygaśnięciu zastawu FR DT - art. 19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2906/informacja-o-transakcji-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2905/informacja-o-transakcji-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2024 roku otrzymał powiadomienie o ustanowieniu zastawów na akcjach OPONEO.PL S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Powiadomienie o transakcji Darayavahus - art. 19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2905/informacja-o-transakcji-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2904/otrzymanie-zawiadomienia-na-podstawie-art-69-ustawy-o-ofercie-publicznej.html Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, doręczone Spółce dnia 22 marca 2024 roku zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Zawiadomienie z dnia 22.03.2024
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2904/otrzymanie-zawiadomienia-na-podstawie-art-69-ustawy-o-ofercie-publicznej.html
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2903/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2024 roku wpłynęły do Spółki powiadomienia o nabyciu i zbyciu akcji OPONEO.PL S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osoby blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Pełna treść powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Powiadomienie o transakcji Darayavahus - art. 19 MAR
pobierz plik PDF

Powiadomienie o transakcji FR DT - art. 19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2903/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html
Powołanie członka Zarządu OPONEO.PL S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2902/powolanie-czlonka-zarzadu-oponeopl-sa.html Wed, 20 Mar 2024 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 marca 2024 roku podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu OPONEO.PL S.A. Pana Arkadiusza Kocembę z dniem 20 marca 2024 roku i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu.

 

Pan Arkadiusz Kocemba związany jest ze strukturami Spółki od początków jej działalności. W latach 2004 – 2006 był Prezesem Zarządu spółki Marketeo.com Sp. z o.o. (d. Citynet Media Sp. z o.o.), następnie do 2007 roku w Zarządzie OPONEO.PL Sp. z o.o. i później pełnił funkcję Członka Zarządu OPONEO.PL S.A. do roku 2008. W okresie do 2024 roku na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju był odpowiedzialny m.in. za kolejne inwestycje budowlane związane z infrastrukturą siedziby Spółki, a także za budowę i zarządzanie infrastrukturą krytyczną. W latach 2007-2013 odpowiadał w OPONEO.PL S.A. za wprowadzenie 7 projektów dofinansowanych funduszami UE. W latach 2023-2024 pełnił także funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej Rotopino.pl S.A. Studiował w specjalności: język hiszpański w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Bydgoszczy, a także w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).

 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Arkadiusza Kocembę, nie wykonuje on innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności OPONEO.PL S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest także członkiem organu spółki kapitałowej, konkurencyjnej w stosunku do OPONEO.PL S.A.

 

Pan Arkadiusz Kocemba nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2902/powolanie-czlonka-zarzadu-oponeopl-sa.html