ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Mon, 10 Aug 2020 23:20:21 +0200 5 Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lipcu 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2626/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2020-roku.html Wed, 05 Aug 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lipcu 2020 roku wynosi 55 512 tys. zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lipcu 2019 roku (46 114 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2020 roku ukształtowały się na poziomie 475 109 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 419 518 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lipcu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2626/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2020-roku.html
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 07. lipca 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2625/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-07-lipca-2020-roku.html Thu, 09 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu  07. lipca 2020 roku.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na ZWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 07. 07.2020 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2625/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-07-lipca-2020-roku.html
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2019 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2624/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2019.html Thu, 09 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 07 lipca 2020 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 17.005.594,98 zł (słownie: siedemnaście milionów pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) przeznacza się w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 1.393.600,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,
  2. pozostałą kwotę w wysokości 15.611.994,98 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

 

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 15 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2020 roku.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2624/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2019.html
Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 07 lipca 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2623/uchwaly-powziete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-07-lipca-2020-roku.html Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 7. lipca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

 

Uchwały powzięte na ZWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 07. lipca 2020 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2623/uchwaly-powziete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-07-lipca-2020-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w czerwcu 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2622/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2020-roku.html Mon, 06 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w czerwcu 2020 roku wynosi 66 905 tys. zł, co oznacza wzrost o 43% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w czerwcu 2019 roku (46 786 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku ukształtowały się na poziomie 419 597 tys. zł, co stanowi 12% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości  373 404 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w czerwcu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2622/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2020-roku.html
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 07 lipca 2020 roku – uzupełnienie informacji http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2621/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-07-lipca-2020-roku---uzupelnienie-informacji.html Fri, 03 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. informuje, zgodnie z zaleceniem UKNF, iż wszelkie dokumenty będące podstawą uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zwołanego na dzień 07 lipca 2020 roku, w szczególności Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., znajdują się na stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem https://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/24/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html. Treść przyjętej przez Zarząd i pozytywnie ocenionej przez Radę Nadzorczą Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. stanowi również załącznik do niniejszego raportu.

 

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A..
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2621/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-07-lipca-2020-roku---uzupelnienie-informacji.html
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 07 lipca 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2620/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-07-lipca-2020-roku.html Tue, 09 Jun 2020 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 07 lipca 2020 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl.

W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 07 lipca 2020 r.
pobierz plik PDF

Projekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 07 lipca 2020 r.
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2620/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-07-lipca-2020-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2619/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2020-roku.html Mon, 08 Jun 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w maju 2020 roku wynosi 85 817 tys. zł, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w maju 2019 roku (64 512 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 maja 2020 roku ukształtowały się na poziomie 352 692 tys. zł, co stanowi 8% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości  326 618 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w maju 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2619/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2020-roku.html
Rekomendacja Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie wypłaty dywidendy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2618/rekomendacja-zarzadu-oponeopl-sa-w-sprawie-wyplaty-dywidendy.html Fri, 29 May 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2020 roku podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki propozycji przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 2019 roku w kwocie 17.005.594,98 zł (słownie: siedemnaście milionów pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 1.393.600,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,

- pozostałą kwotę w wysokości 15.611.994,98 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.  

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2618/rekomendacja-zarzadu-oponeopl-sa-w-sprawie-wyplaty-dywidendy.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2617/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2020-roku.html Thu, 14 May 2020 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2617/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2020-roku.html