ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sat, 29 Jan 2022 07:55:05 +0200 5 Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2768/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 28 Jan 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 24 stycznia 2022 roku 1 790 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 57,07 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 07/100). Akcje nabyte 24 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 25 stycznia 2020 roku 1 855 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 58,60 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 60/100). Akcje nabyte 25 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 855 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 26 stycznia 2022 roku 1 879 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 57,10 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 10/100). Akcje nabyte 26 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 879 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 27 stycznia 2022 roku 1 850 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 55,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 55/100). Akcje nabyte 27 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 28 stycznia 2022 roku 1 653 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 56,03 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć 03/100). Akcje nabyte 28 stycznia 2022 roku stanowią 0,012% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,012% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

Na dzień 28 stycznia 2022 roku Spółka posiada łącznie 71 517 akcji własnych stanowiących 0,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 71 517 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 24-28 stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Wykaz transakcji 24-28.01.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2768/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Wstępne przychody ze sprzedaży netto spółki zależnej ROTOPINO.PL S.A. osiągnięte w 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2767/wstepne-przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-zaleznej-rotopinopl-sa-osiagniete-w-2021-roku.html Tue, 25 Jan 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez spółkę zależną ROTOPINO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w 2021 roku wynosi 126 709 tys. zł, co oznacza wzrost o 43% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w 2020 roku (88  575 tys. zł).

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych przez ROTOPINO.PL S.A. w 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający ze wzmacniania pozycji na rynku i sprzyjających trendów społecznych wpływających na dynamiczny rozwój segmentu e-commerce.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2767/wstepne-przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-zaleznej-rotopinopl-sa-osiagniete-w-2021-roku.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2766/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 21 Jan 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−   w dniu 17 stycznia 2022 roku 2 079 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,30 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 30/100). Akcje nabyte 17 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 079 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−  w dniu 18 stycznia 1 543 roku 2 168 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 61,63 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 63/100). Akcje nabyte 18 stycznia 2022 roku stanowią 0,011% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 543 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,011% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−   w dniu 19 stycznia 2022 roku 1 756 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 61,81 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 81/100). Akcje nabyte 19 stycznia 2022 roku stanowią 0,013% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 756 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,013% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−   w dniu 20 stycznia 2022 roku 2 016 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 61,27 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 27/100). Akcje nabyte 20 stycznia 2022 roku stanowią 0,014% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 016 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,014% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−  w dniu 21 stycznia 2022 roku 1 640 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 58,43 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych 43/100). Akcje nabyte 21 stycznia 2022 roku stanowią 0,012% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,012% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

Na dzień 21 stycznia 2022 roku Spółka posiada łącznie 62 490 akcji własnych stanowiących 0,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 62 490 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 17-21 stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Wykaz transakcji 17-21.01.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2766/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2765/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2022-roku.html Thu, 20 Jan 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

 

1. Raporty roczne:

-   Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2021 rok – 06 kwietnia 2022 roku,

-   Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2021 rok – 06 kwietnia 2022 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny – 18 sierpnia 2022 roku.

3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:

-   za I kwartał 2022 roku – 24 maja 2022 roku,

-   za III kwartał 2022 roku – 09 listopada 2022 roku.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

 

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2765/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2022-roku.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2764/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych .html Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0200

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

-      w dniu 10 stycznia 2022 roku 2 155 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,99 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 99/100). Akcje nabyte 10 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 155 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

-       w dniu w dniu 11 stycznia 2022 roku 2 168 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 00/100). Akcje nabyte 11 stycznia 2022 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 168 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

-      w dniu 12 stycznia 2022 roku 2 177 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,08 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złoty 08/100). Akcje nabyte 12 stycznia 2022 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 177 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

-      w dniu 13 stycznia 2022 roku 1 438 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,48 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 48/100). Akcje nabyte 13 stycznia 2022 roku stanowią 0,010% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 438 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,010% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

-       w dniu 14 stycznia 2022 roku 2 067 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,08 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 08/100). Akcje nabyte 14 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 067  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

Na dzień 14 stycznia 2022 roku Spółka posiada łącznie 53 456 akcji własnych stanowiących 0,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 53 456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 10-14 stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 10-14.01.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2764/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych .html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2763/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 07 Jan 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- w dniu 03 stycznia 2022 roku 2 084 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 80/100). Akcje nabyte 03 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 084 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu w dniu 04 stycznia 2022 roku 2 095 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,89 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 89/100). Akcje nabyte 04 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 095 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 05 stycznia 2022 roku 2 135 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 61,61 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złoty 61/100). Akcje nabyte 05 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 135 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 07 stycznia 2022 roku 1 348 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,45 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 45/100). Akcje nabyte 07 stycznia 2022 roku stanowią 0,010% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 348 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,010% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

Na dzień 07 stycznia 2022 roku Spółka posiada łącznie 43 451 akcji własnych stanowiących 0,312% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 43 451 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,312% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 03-07 stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 03-07.01.22
pobierz plik PDF

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2763/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w grudniu 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2761/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2021-roku.html Wed, 05 Jan 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w grudniu 2021 roku wynosi 150 882 tys. zł, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w grudniu 2020 roku (117 186 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku ukształtowały się na poziomie 1 260 773 tys. zł, co stanowi 28% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 982 566 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2761/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2021-roku.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2760/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 24 Dec 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

  • w dniu 20 grudnia 2021 roku 256 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Akcje nabyte 20 grudnia 2021 roku stanowią 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 256 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 24 grudnia 2021 roku Spółka posiada łącznie 35 789 akcji własnych stanowiących 0,257% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 35 789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,257% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 20 grudnia 2021 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji-20.12.21
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2760/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2759/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

- w dniu 13 grudnia 2021 roku 1 413 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,40 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 40/100). Akcje nabyte 13 grudnia 2021 roku stanowią 0,010% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,010% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- w dniu 14 grudnia 2021 roku 1 430 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,27 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 27/100). Akcje nabyte 14 grudnia 2021 roku stanowią 0,010% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,010% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 17 grudnia 2021 roku Spółka posiada łącznie 35 533 akcji własnych stanowiących 0,255% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 35 533 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,255% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 13-14 grudnia 2021 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji-13-14.12.21
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2759/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2758/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 10 Dec 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka w dniu 10 grudnia 2021 roku nabyła za pośrednictwem mBank S.A. 1 372 akcje własne (ISIN: PLOPNPL00013), podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje zostały nabyte po średniej, jednostkowej cenie nabycia 64,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery złote 00/100). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty), łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1 372,00 zł (słownie: tysiąc trzysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

Akcje nabyte 10 grudnia 2021 roku stanowią 0,010% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 372 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,010% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Na dzień 10 grudnia 2021 roku Spółka posiada łącznie 32 690 akcji własnych stanowiących 0,235% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 32 690 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,235% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 10 grudnia 2021 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Wykaz transakcji 10.12.21
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2758/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html