ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Wed, 28 Jul 2021 15:08:32 +0200 5 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2712/informacja-o-transakcji-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html Tue, 06 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 06 lipca 2021 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w  OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

 

Powiadomienie o transakcji - art. 19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2712/informacja-o-transakcji-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w czerwcu 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2711/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2021-roku.html Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w czerwcu 2021 roku wynosi 69 892 tys. zł, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w czerwcu 2020 roku (66 905 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku ukształtowały się na poziomie 493 961 tys. zł, co stanowi 18% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 419 597 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w czerwcu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2711/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2021-roku.html
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2710/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-30-czerwca-2021-roku.html Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu  30 czerwca 2021 roku.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na ZWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 30.06.2021 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2710/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-30-czerwca-2021-roku.html
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2020 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2709/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2020.html Wed, 30 Jun 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8a w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 25.361.276,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznacza się w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 13.936.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję,

2. pozostałą kwotę w wysokości 11.425.276,29zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

 

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 14 lipca 2021 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2021 roku.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2709/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2020.html
Uchwały będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2708/uchwaly-bedace-przedmiotem-glosowania-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-30-czerwca-2021-roku.html Wed, 30 Jun 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zgłoszono pod głosowanie zmienioną wersję znajdującej się w porządku obrad uchwały nr 8 (pierwotna uchwała nr 8 nie została podjęta, treść podjętej uchwały nr 8a znajduje się w załączniku nr 1).

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

Uchwały - ZWZA OPONEO.PL S.A. 30.06.2021
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2708/uchwaly-bedace-przedmiotem-glosowania-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-30-czerwca-2021-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2707/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2021-roku.html Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w maju 2021 roku wynosi  104 931 tys. zł, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w maju 2020 roku (85 817 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 maja 2021 roku ukształtowały się na poziomie 424 069 tys. zł, co stanowi 20% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 352 692 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w maju 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2707/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2021-roku.html
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2706/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-30-czerwca-2021-roku.html Fri, 28 May 2021 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku, o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za lata 2019 i 2020 oraz ocena załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach przeprowadzana przez biegłego rewidenta.

W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za lata 2019 i 2020
pobierz plik PDF

Ocena biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za lata 2019 i 2020
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2706/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-30-czerwca-2021-roku.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2705/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2021-roku.html Thu, 20 May 2021 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2705/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2021-roku.html
Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2704/rekomendacja-zarzadu-wraz-z-opinia-rady-nadzorczej-w-zakresie-wyplaty-dywidendy.html Fri, 14 May 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 25.361.276,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 8.361.600,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję,

2. pozostałą kwotę w wysokości 16.999.676,29 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2704/rekomendacja-zarzadu-wraz-z-opinia-rady-nadzorczej-w-zakresie-wyplaty-dywidendy.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w kwietniu 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2703/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-kwietniu-2021-roku.html Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w kwietniu 2021 roku wynosi 113 423 tys. zł, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w kwietniu 2020 roku (111 196 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku ukształtowały się na poziomie 319 138 tys. zł, co stanowi 20% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 266 875 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w kwietniu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2703/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-kwietniu-2021-roku.html