ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sun, 07 Mar 2021 03:02:46 +0200 5 Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lutym 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2695/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2021-roku.html Fri, 05 Mar 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lutym 2021 roku wynosi 51 733 tys. zł, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku (40 047 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 28 lutego 2021 roku ukształtowały się na poziomie 120 520 tys. zł, co stanowi 39% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 86 698 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lutym 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2695/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2021-roku.html
Rozwiązanie spółki zależnej OPONEO.COM INC. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2694/rozwiazanie-spolki-zaleznej-oponeocom-inc.html Fri, 19 Feb 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 roku zatwierdzenia rozwiązania spółki zależnej OPONEO.COM INC. z siedzibą w Wilmington, Delaware z dniem 30 listopada 2020 roku.

Emitent podjął decyzję o likwidacji spółki OPONEO.COM INC. w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 i związanym z nią brakiem możliwości realizowania bieżącego wsparcia i nadzoru nad spółką zależną w USA, o czym informował w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku.

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2694/rozwiazanie-spolki-zaleznej-oponeocom-inc.html
Informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2678/informacje-na-temat-nowo-powolanego-czlonka-rady-nadzorczej-spolki.html Mon, 15 Feb 2021 00:00:00 +0200 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 oraz 7/2021 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje informacje dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Barczewski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nowy Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorys - Krzysztof Barczewski
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2678/informacje-na-temat-nowo-powolanego-czlonka-rady-nadzorczej-spolki.html
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2676/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-11-lutego-2020-roku.html Fri, 12 Feb 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 roku.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na NWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2676/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-11-lutego-2020-roku.html
Uchwały będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 11 lutego 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2675/uchwaly-bedace-przedmiotem-glosowania-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-11-lutego-2021-roku.html Fri, 12 Feb 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zgłoszono pod głosowanie uchwałę nr 6 w zmienionej treści wprowadzonej do porządku obrad (załącznik nr 1 - uchwała nr 6A).

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

 

Uchwały - NWZA OPONEO.PL S.A. 11.02.2021
pobierz plik PDF

Jednolity tekst Polityki Wynagrodzeń - uchwała 6A
pobierz plik PDF

Jednolity tekst Polityki Wynagrodzeń - uchwała 6B
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2675/uchwaly-bedace-przedmiotem-glosowania-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-11-lutego-2021-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w styczniu 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2674/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2021-roku.html Fri, 05 Feb 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w styczniu 2021 roku wynosi 68 787 tys. zł, co oznacza wzrost o 47% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku (46 651 tys. zł).

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w styczniu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2674/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2021-roku.html
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2673/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2021-roku.html Fri, 22 Jan 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

 

1. Raporty roczne:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2020 rok – 06 kwietnia 2021 roku,

- Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2020 rok – 06 kwietnia 2021 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny – 19 sierpnia 2021 roku.

3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:

- za I kwartał 2021 roku – 20 maja 2021 roku

- za III kwartał 2021 roku – 10 listopada 2021 roku. 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

 

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2673/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2021-roku.html
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2672/zgloszenie-kandydatury-na-czlonka-rady-nadzorczej-oponeopl-sa.html Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o otrzymaniu od Akcjonariusza Spółki, Ryszarda Zawieruszyńskiego, zgłoszenia kandydatury Pana Krzysztofa Barczewskiego na członka Rady Nadzorczej w związku ze zwołanym na dzień 11 lutego 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki i punktem porządku obrad obejmującym zmianę w składzie Rady Nadzorczej.

Emitent informuje, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys kandydata oraz złożone oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Życiorys i oświadczenia - Krzysztof Barczewski
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2672/zgloszenie-kandydatury-na-czlonka-rady-nadzorczej-oponeopl-sa.html
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2671/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-11-lutego-2021-roku.html Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. W załączniku nr 3 przedstawiono zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał na NWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2021 roku
pobierz plik PDF

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. - zmiany
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2671/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-11-lutego-2021-roku.html
Wstępne przychody ze sprzedaży netto spółki zależnej ROTOPINO.PL S.A. osiągnięte w 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2670/wstepne-przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-zaleznej-rotopinopl-sa-osiagniete-w-2020-roku.html Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez spółkę  zależną ROTOPINO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w 2020 roku wynosi 88 613 tys. zł, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w 2019 roku (65 476 tys. zł).

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych przez ROTOPINO.PL S.A. w 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający ze wzmacniania pozycji na rynku i sprzyjających trendów społecznych wpływających na dynamiczny rozwój segmentu e-commerce.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2670/wstepne-przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-zaleznej-rotopinopl-sa-osiagniete-w-2020-roku.html