ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Thu, 07 Jul 2022 09:03:06 +0200 5 Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OPONEO.PL S.A. ze spółką Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2808/zawiadomienie-akcjonariuszy-o-zamiarze-polaczenia-oponeopl-sa-ze-spolka-oponeo-brandhouse-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-inwestycje-spolka-komandytowo-akcyjna-.html Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0200 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 521 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy o zamiarze połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze swoją spółką zależną Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000450813) jako spółką przejmowaną. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2808/zawiadomienie-akcjonariuszy-o-zamiarze-polaczenia-oponeopl-sa-ze-spolka-oponeo-brandhouse-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-inwestycje-spolka-komandytowo-akcyjna-.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w czerwcu 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2807/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2022-roku.html Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w czerwcu 2022 roku wynosi 73 649 tys. zł, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w czerwcu 2021 roku (69 892 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku ukształtowały się na poziomie 541 573 tys. zł, co stanowi 10% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 493 961 tys. zł.

 

Przychody uzyskane w czerwcu 2022 roku są wynikiem systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2807/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2022-roku.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2806/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych .html Fri, 01 Jul 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 28 czerwca 2022 roku 452 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 43,10 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 10/100). Akcje nabyte 28 czerwca 2022 roku stanowią 0,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 452 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 01 lipca 2022 roku Spółka posiada łącznie 153 775 akcji własnych stanowiących 1,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 153 775 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 28 czerwca.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 28.06.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2806/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych .html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2805/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 24 Jun 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 20 czerwca 2022 roku 638 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 00/100). Akcje nabyte 20 czerwca 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 638 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 23 czerwca 2022 roku 539 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 00/100). Akcje nabyte 23 czerwca 2022 roku stanowią 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 539 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,004% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 24 czerwca 2022 roku 505 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 00/100). Akcje nabyte 24 czerwca 2022 roku stanowią 0,004% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 505 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,004% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 24 czerwca 2022 roku Spółka posiada łącznie 153 323 akcji własnych stanowiących 1,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 153 323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 20 czerwca do 24 czerwca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 20.06-24.06.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2805/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2804/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0200

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 13 czerwca 2022 roku 1073 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100). Akcje nabyte 13 czerwca 2022 roku stanowią 0.008% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1073 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0.008% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 14 czerwca 2022 roku 1025 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 44,50 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 50/100). Akcje nabyte 14 czerwca 2022 roku stanowią 0.007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1025 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0.007% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 15 czerwca 2022 roku 788 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 00/100). Akcje nabyte 15 czerwca 2022 roku stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 788 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 17 czerwca 2022 roku 738 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 42,40 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 40/100). Akcje nabyte 17 czerwca 2022 roku stanowią 0,005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 78 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 17 czerwca 2022 roku Spółka posiada łącznie 151 641 akcji własnych stanowiących 1,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 151 641 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 13 czerwca do 17 czerwca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 13.06-17.06.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2804/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2803/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 10 Jun 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 07 czerwca 2022 roku 663 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 47,95 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 95/100). Akcje nabyte 07 czerwca 2022 roku stanowią 0.005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 663 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0.005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 09 czerwca 2022 roku 461 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 47,80 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 80/100). Akcje nabyte 09 czerwca 2022 roku stanowią 0.003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 461 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0.003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 10 czerwca 2022 roku 1 226 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 46,70 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych 70/100). Akcje nabyte 10 czerwca 2022 roku stanowią 0,009% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 226 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,009% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 10 czerwca 2022 roku Spółka posiada łącznie 148 017 akcji własnych stanowiących 1,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 148 017 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 07 czerwca do 10 czerwca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

 

Wykaz transakcji 07.06-10.06.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2803/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2022 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2802/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2022-roku.html Mon, 06 Jun 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w maju 2022 roku wynosi 122 489 tys. zł, co oznacza wzrost o 17% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w maju 2021 roku (104 931 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 maja 2022 roku ukształtowały się na poziomie 467 924 tys. zł, co stanowi 10% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 424 069 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w maju  2022 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2802/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2022-roku.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2801/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 30 czerwca 2022 roku 80 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100). Akcje nabyte 30 czerwca 2022 roku stanowią 0.0006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 80 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0.0006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 01 czerwca 2022 roku 89 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 44,90 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 90/100). Akcje nabyte 01 czerwca 2022 roku stanowią 0.0006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 89 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0.0006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 03 czerwca 2022 roku 1 337 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 47,03 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 03/100). Akcje nabyte 03 czerwca 2022 roku stanowią 0,010% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 337 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,010% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 03 czerwca 2022 roku Spółka posiada łącznie 145 667 akcji własnych stanowiących 1,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 145 667 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 30 maja do 03 czerwca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

 

Wykaz transakcji 30.05-03.06.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2801/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html
Informacja o zamiarze połączenia i przyjęcia planu połączenia OPONEO.PL S.A. ze spółką Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2800/informacja-o-zamiarze-polaczenia-i-przyjecia-planu-polaczenia-oponeopl-sa-ze-spolka-oponeo-brandhouse-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-inwestycje-spolka-komandytowo-akcyjna.html Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 maja 2022 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze swoją spółką zależną Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, KRS: 0000450813, jako spółką przejmowaną (dalej: „Spółka Przejmowana”).

W dniu 30 maja 2022 roku Spółka oraz Spółka Przejmowana podpisały uzgodniony na podstawie art. 517 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH") plan połączenia, którego treść wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji (łączenie przez przejęcie).

Mając na uwadze, że Spółka posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej oraz jest jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.

Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej OPONEO.PL S.A.

 

Plan Połączenia
pobierz plik PDF

Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej ws. połączenia spółek
pobierz plik PDF

Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmowanej ws. połączenia spółek
pobierz plik PDF

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2022 r.
pobierz plik PDF

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2022 r.
pobierz plik PDF

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2022 r.
pobierz plik PDF

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2022 r.
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2800/informacja-o-zamiarze-polaczenia-i-przyjecia-planu-polaczenia-oponeopl-sa-ze-spolka-oponeo-brandhouse-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-inwestycje-spolka-komandytowo-akcyjna.html
Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2799/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html Fri, 27 May 2022 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 23 maja 2022 roku 2 184 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 45,54 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 54/100). Akcje nabyte 23 maja 2022 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 184 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 24 maja 2022 roku 1 069 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 46,44 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych 44/100). Akcje nabyte 24 maja 2022 roku stanowią 0,008% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 069 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,008% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 25 maja 2022 roku 1 665 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 45,20 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 20/100). Akcje nabyte 25 maja 2022 roku stanowią 0,012% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 665 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,012% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 26 maja 2022 roku 2 425 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 44,80 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 80/100). Akcje nabyte 26 maja 2022 roku stanowią 0,017% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 425 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,017% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 27 maja 2022 roku 2 084 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 44,40 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 40/100). Akcje nabyte 27 maja 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 084 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

Na dzień 27 maja 2022 roku Spółka posiada łącznie 144 164 akcji własnych stanowiących 1,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 144 164 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 23-27 maja 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Wykaz transakcji 23.05-27.05.22
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2799/informacja-o-nabyciu-przez-oponeopl-sa-akcji-wlasnych.html