ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sun, 01 Oct 2023 00:16:38 +0200 5 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2871/rezygnacja-z-czlonkostwa-w-radzie-nadzorczej.html Fri, 29 Sep 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2023 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Krzysztofa Barczewskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień walnego zgromadzenia uzupełniającego skład Rady Nadzorczej nie później niż 31 października 2023 roku z przyczyn osobistych.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2871/rezygnacja-z-czlonkostwa-w-radzie-nadzorczej.html
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 października 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2870/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-16-pazdziernika-2023-roku.html Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 października 2023 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.


 

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 16 października 2023 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał na NWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 16 października 2023 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2870/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-16-pazdziernika-2023-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w sierpniu 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2869/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-sierpniu-2023-roku-.html Tue, 05 Sep 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w sierpniu 2023 roku wynosi 70 280 tys. zł, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w sierpniu 2022 roku (67 841 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku ukształtowały się na poziomie 742 580 tys. zł, co stanowi 10% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 676 251 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w sierpniu 2023 roku był wzrost liczby sprzedanych produktów wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2869/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-sierpniu-2023-roku-.html
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2868/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2023-roku.html Thu, 17 Aug 2023 00:00:00 +0200 Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2023
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OPONEO.PL na dzień 30 czerwca 2023
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2023
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023 – 30.06.2023
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2868/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2023-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lipcu 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2867/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2023-roku-.html Mon, 07 Aug 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lipcu 2023 roku wynosi 69 589 tys. zł, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lipcu 2022 roku (66 837 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2023 roku ukształtowały się na poziomie 672 300 tys. zł, co stanowi 11% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 608 410 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lipcu 2023 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.


 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2867/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2023-roku-.html
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2866/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-15--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy.html Tue, 25 Jul 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2023 roku otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”) zawiadomienie o przekroczeniu przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „Generali OFE”) progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w wyniku zakończenia likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego i przeniesienie jego aktywów do Generali OFE.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

 

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% - Generali OFE
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2866/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-15--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy.html
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 12 lipca 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2865/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-12-lipca-2023-roku.html Thu, 13 Jul 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu 12 lipca 2023 roku.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na NWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 12 lipca 2023 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2865/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-12-lipca-2023-roku.html
Powołanie Członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2864/powolanie-czlonka-rady-nadzorczej-oponeopl-sa-.html Wed, 12 Jul 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 12 lipca 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Rafała Markiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym wcześniej oświadczeniem Pan Rafał Markiewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Nowy członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Życiorys - Rafał Markiewicz
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2864/powolanie-czlonka-rady-nadzorczej-oponeopl-sa-.html
Uchwały będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 12 lipca 2023 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2863/uchwaly-bedace-przedmiotem-glosowania-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-12-lipca-2023-roku.html Wed, 12 Jul 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 12 lipca 2023 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

W związku ze złożoną w dniu 11 lipca 2023 roku rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Michała Kobusa podjęto wyłącznie uchwałę o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

Uchwały - NWZA OPONEO.PL S.A. 12.07.2023
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2863/uchwaly-bedace-przedmiotem-glosowania-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-12-lipca-2023-roku.html
Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2862/rezygnacja-z-czlonkostwa-w-radzie-nadzorczej.html Tue, 11 Jul 2023 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 11 lipca 2023 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Michała Kobusa z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 11 lipca 2023 roku. Oświadczenie o rezygnacji nie zawiera informacji o jej przyczynach.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2862/rezygnacja-z-czlonkostwa-w-radzie-nadzorczej.html