ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Tue, 29 Sep 2020 08:53:27 +0200 5 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2633/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-5-.html Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 8 września 2020 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. (dalej: Fundusze) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. poniżej progu 5%.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 3 września 2020 roku przez Fundusze transakcji zbycia 49 000 (słownie: czterdziestu dziewięciu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Transakcja została rozliczona w dniu 7 września 2020 roku.

 

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 697 030 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 5,002% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 697 030 (słownie sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,002% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zawarciu oraz rozliczeniu w/w transakcji Fundusze posiadają łącznie 648 030 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 4,650% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają 648 030 (słownie: sześciuset czterdziestu ośmiu tysięcy trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,650% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., ponadto Fundusze nie zawierały umów z osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2633/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-ponizej-progu-5-.html
Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2634/korekta-zawiadomienia-o-zmniejszeniu-udzialu-o-ponad-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 08 września 2020 roku otrzymał od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego skorygowane zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. o ponad 2%.

Korekta zawiadomienia dotyczy procentowego przedstawienia stanu posiadanych akcji po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Pozostałe dane przekazane w raporcie nr 19/2020 nie uległy zmianie.

Pełna treść skorygowanego zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu udziału o ponad 2%
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2634/korekta-zawiadomienia-o-zmniejszeniu-udzialu-o-ponad-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w sierpniu 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2632/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-sierpniu-2020-roku.html Mon, 07 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w sierpniu 2020 roku wynosi 44 178 tys. zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w sierpniu 2019 roku (38 202 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku ukształtowały się na poziomie 519 287 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 457 720 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w sierpniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2632/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-sierpniu-2020-roku.html
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2631/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Fri, 04 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 04 września 2020 roku otrzymał od Norges Bank (Banku Centralnego Norwegii) zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% - Norges Bank
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2631/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2630/zawiadomienie-o-zmniejszeniu-udzialu-o-ponad-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Fri, 04 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 04 września 2020 roku otrzymał od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. o ponad 2%.

 

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce o ponad 2% nastąpiło na skutek zawarcia przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego transakcji pakietowej, pozasesyjnej zbycia 450 000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. dnia 02 września 2020 roku.

 

Po zmianie udziału, liczba posiadanych przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego akcji OPONEO.PL S.A. wynosiła 3 081 200 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście) , które stanowią 21,1% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 3 081 200 (słownie: trzech milionów osiemdziesięciu jeden tysięcy dwustu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Stan posiadania akcji przed dokonaniem transakcji skutkującej zmniejszeniem ogólnej liczby głosów, wynosił 3 531 200 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 25,33% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 3 531 200 (słownie: trzech milionów pięciuset trzydziestu jeden tysięcy dwustu) głosów, co stanowiło 25,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2630/zawiadomienie-o-zmniejszeniu-udzialu-o-ponad-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2629/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2020-roku.html Thu, 20 Aug 2020 00:00:00 +0200 Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2020 roku
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OPONEO.PL na dzień 30 czerwca 2020 roku
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2629/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2020-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lipcu 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2626/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2020-roku.html Wed, 05 Aug 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lipcu 2020 roku wynosi 55 512 tys. zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lipcu 2019 roku (46 114 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2020 roku ukształtowały się na poziomie 475 109 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 419 518 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lipcu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2626/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2020-roku.html
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 07. lipca 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2625/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-07-lipca-2020-roku.html Thu, 09 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu  07. lipca 2020 roku.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na ZWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 07. 07.2020 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2625/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-07-lipca-2020-roku.html
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2019 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2624/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2019.html Thu, 09 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 07 lipca 2020 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 17.005.594,98 zł (słownie: siedemnaście milionów pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) przeznacza się w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 1.393.600,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,
  2. pozostałą kwotę w wysokości 15.611.994,98 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

 

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 15 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2020 roku.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2624/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2019.html
Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 07 lipca 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2623/uchwaly-powziete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-07-lipca-2020-roku.html Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 7. lipca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

 

Uchwały powzięte na ZWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 07. lipca 2020 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2623/uchwaly-powziete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-07-lipca-2020-roku.html