ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sun, 05 Jul 2020 00:21:50 +0200 5 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 07 lipca 2020 roku – uzupełnienie informacji http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2621/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-07-lipca-2020-roku---uzupelnienie-informacji.html Fri, 03 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. informuje, zgodnie z zaleceniem UKNF, iż wszelkie dokumenty będące podstawą uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zwołanego na dzień 07 lipca 2020 roku, w szczególności Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A., znajdują się na stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem https://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/24/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html. Treść przyjętej przez Zarząd i pozytywnie ocenionej przez Radę Nadzorczą Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. stanowi również załącznik do niniejszego raportu.

 

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A..
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2621/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-07-lipca-2020-roku---uzupelnienie-informacji.html
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 07 lipca 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2620/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-07-lipca-2020-roku.html Tue, 09 Jun 2020 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 07 lipca 2020 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl.

W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 07 lipca 2020 r.
pobierz plik PDF

Projekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 07 lipca 2020 r.
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2620/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-07-lipca-2020-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2619/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2020-roku.html Mon, 08 Jun 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w maju 2020 roku wynosi 85 817 tys. zł, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w maju 2019 roku (64 512 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 maja 2020 roku ukształtowały się na poziomie 352 692 tys. zł, co stanowi 8% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości  326 618 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w maju 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2619/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2020-roku.html
Rekomendacja Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie wypłaty dywidendy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2618/rekomendacja-zarzadu-oponeopl-sa-w-sprawie-wyplaty-dywidendy.html Fri, 29 May 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2020 roku podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki propozycji przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 2019 roku w kwocie 17.005.594,98 zł (słownie: siedemnaście milionów pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 1.393.600,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,

- pozostałą kwotę w wysokości 15.611.994,98 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.  

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2618/rekomendacja-zarzadu-oponeopl-sa-w-sprawie-wyplaty-dywidendy.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2617/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2020-roku.html Thu, 14 May 2020 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2617/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2020-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w kwietniu 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2616/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-kwietniu-2020-roku.html Wed, 06 May 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w kwietniu 2020 roku wynosi 111 196 tys. zł, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku (105 894 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku ukształtowały się na poziomie 266 875 tys. zł, co stanowi 2% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 262 106 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w kwietniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL. Wolumen złożonych zamówień w Polsce i na rynkach zagranicznych był również zależny od sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2616/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-kwietniu-2020-roku.html
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału o 2% i powyżej 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2615/zawiadomienie-o-zwiekszeniu-udzialu-o-2--i-powyzej-25--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html Fri, 24 Apr 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2020 roku otrzymał od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. o 2% i powyżej 25%.

 

Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. o 2% i powyżej 25%. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 23 kwietnia 2020 roku przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego transakcji nabycia 455 559 (słownie: czterystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

 

Według stanu na dzień 23 kwietnia 2020 roku, liczba posiadanych przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego akcji OPONEO.PL S.A. wynosi 3 531 200 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście), które stanowią 25,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 3 531 200 (słownie: trzech milionów pięciuset trzydziestu jeden tysięcy dwustu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Stan posiadania akcji przed dokonaniem transakcji skutkującej zwiększeniem ogólnej liczby głosów, wynosił 3 075 641 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 22,07% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 3 075 641 (słownie: trzech milionów siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu jeden) głosów, co stanowiło 22,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2615/zawiadomienie-o-zwiekszeniu-udzialu-o-2--i-powyzej-25--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-oponeopl-sa-z-siedziba-w-bydgoszczy-.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 10% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2614/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-10-.html Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 07 kwietnia 2020 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. (dalej: Fundusze) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. poniżej 10%.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 01 kwietnia 2020 roku przez Fundusze transakcji zbycia 11 710 (słownie: jedenastu tysięcy siedmiuset dziesięciu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym  przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., które stanowią 0,084026% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 11 710 (słownie: jedenastu tysięcy siedmiuset dziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. oraz reprezentują 0,084026% ogólnej liczby głosów w Spółce. Transakcja ta została rozliczona w dniu 03 kwietnia 2020 roku.

 

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 1 393 601 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset jeden) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 10,000007% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 1 393 601 (słownie: jednego miliona trzystu dziewięćdziesięciu trzech tysiące sześćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 10,000007% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zawarciu oraz rozliczeniu w/w transakcji Fundusze posiadają łącznie 1 381 891 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 9,915980% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają 1 381 891 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 9,915980 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2614/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-10-.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2613/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-marcu-2020-roku.html Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w marcu 2020 roku wynosi 68 981 tys. zł, co oznacza spadek o 8% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku (75 208 tys. zł).

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku ukształtowały się na poziomie 155 679 tys. zł, co stanowi 0,3% spadek względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 156 212 tys. zł.

Na wielkość przychodów uzyskanych w marcu 2020 roku wpłynęło przesunięcie sezonu wymiany opon wynikające z warunków pogodowych (znacząco niższe temperatury w marcu 2020 roku w porównaniu z marcem 2019 roku) oraz spadek zamówień w Polsce i w krajach europejskich (w szczególności we Włoszech, Francji i Hiszpanii), w których ogłoszony został stan epidemii w związku z rozpowszechnianiem się wirusa  SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Z uwagi na brak możliwości oszacowania czasu trwania obecnej sytuacji oraz dalszego jej rozwoju, a także z uwagi na nieprzewidywalność czynników zewnętrznych, nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących wpływu obecnej sytuacji na przychody finansowe Spółki w kolejnych miesiącach.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2613/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-marcu-2020-roku.html
Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2612/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2019.html Tue, 31 Mar 2020 00:00:00 +0200 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2019 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2019
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
pobierz plik PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik PDF

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2019 rok
pobierz plik PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2612/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2019.html