ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Tue, 18 May 2021 18:41:21 +0200 5 Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2704/rekomendacja-zarzadu-wraz-z-opinia-rady-nadzorczej-w-zakresie-wyplaty-dywidendy.html Fri, 14 May 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu OPONEO.PL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 25.361.276,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 8.361.600,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję,

2. pozostałą kwotę w wysokości 16.999.676,29 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 29/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2704/rekomendacja-zarzadu-wraz-z-opinia-rady-nadzorczej-w-zakresie-wyplaty-dywidendy.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w kwietniu 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2703/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-kwietniu-2021-roku.html Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w kwietniu 2021 roku wynosi 113 423 tys. zł, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w kwietniu 2020 roku (111 196 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku ukształtowały się na poziomie 319 138 tys. zł, co stanowi 20% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 266 875 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w kwietniu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2703/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-kwietniu-2021-roku.html
Skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2020 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2700/skorygowany-skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2020.html Thu, 08 Apr 2021 00:00:00 +0200 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku
pobierz plik

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku (podpisy)

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020
pobierz plik

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020 (podpisy)

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
pobierz plik

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 (podpis)

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok
pobierz plik

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2700/skorygowany-skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2020.html
Uzupełnienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2699/uzupelnienie-sprawozdania-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-za-okres-od-01012020-do-31122020.html Thu, 08 Apr 2021 00:00:00 +0200 W związku z opublikowanym przez Emitenta w dniu 06 kwietnia 2021 Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku w nowym formacie xbrl pojawiła się konieczność uzupełnienia Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 o ocenę dotyczącą zgodności w/w sprawozdania sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami rozporządzenia o standardach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania oraz informację o wyborze biegłego rewidenta, która zawarta została na stronach nr 8-11. W pozostałym zakresie treść sprawozdania biegłego rewidenta pozostaje bez zmian.

Skorygowane sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dnia 08 kwietnia 2021 roku Spółka poda do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zawierający uzupełniony raport biegłego rewidenta oraz pozostałe elementy skonsolidowanego raportu rocznego, których treść nie uległa zmianie.

 

Uzupełnione sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pobierz plik

Uzupełnione sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (2)
pobierz plik XADES

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2699/uzupelnienie-sprawozdania-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-za-okres-od-01012020-do-31122020.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2698/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-marcu-2021-roku.html Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w marcu 2021 roku wynosi 85 195 tys. zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w marcu 2020 roku (68 981 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 marca 2021 roku ukształtowały się na poziomie 205 715 tys. zł, co stanowi 32% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 155 679 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w marcu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2698/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-marcu-2021-roku.html
Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2697/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2020.html Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0200 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku
pobierz plik

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku (podpisy)

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020
pobierz plik

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020 (podpisy)

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
pobierz plik

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 (podpis)

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok
pobierz plik

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik

Pobierz cały raport w formacie ZIP
pobierz plik

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2697/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2020.html
Jednostkowy raport roczny za rok 2020 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2696/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2020.html Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0200 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku
pobierz plik

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku (podpisy)

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020
pobierz plik

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020 (podpisy)

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
pobierz plik

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 (podpis)

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok
pobierz plik

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik

Pobierz cały raport w formacie ZIP
pobierz plik

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2696/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2020.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lutym 2021 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2695/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2021-roku.html Fri, 05 Mar 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lutym 2021 roku wynosi 51 733 tys. zł, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku (40 047 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 28 lutego 2021 roku ukształtowały się na poziomie 120 520 tys. zł, co stanowi 39% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 86 698 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lutym 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2695/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2021-roku.html
Rozwiązanie spółki zależnej OPONEO.COM INC. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2694/rozwiazanie-spolki-zaleznej-oponeocom-inc.html Fri, 19 Feb 2021 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 roku zatwierdzenia rozwiązania spółki zależnej OPONEO.COM INC. z siedzibą w Wilmington, Delaware z dniem 30 listopada 2020 roku.

Emitent podjął decyzję o likwidacji spółki OPONEO.COM INC. w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 i związanym z nią brakiem możliwości realizowania bieżącego wsparcia i nadzoru nad spółką zależną w USA, o czym informował w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku.

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2694/rozwiazanie-spolki-zaleznej-oponeocom-inc.html
Informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2678/informacje-na-temat-nowo-powolanego-czlonka-rady-nadzorczej-spolki.html Mon, 15 Feb 2021 00:00:00 +0200 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 oraz 7/2021 Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje informacje dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z dnia 11 lutego 2021 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Barczewski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nowy Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorys - Krzysztof Barczewski
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2678/informacje-na-temat-nowo-powolanego-czlonka-rady-nadzorczej-spolki.html