ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Thu, 02 Apr 2020 23:15:10 +0200 5 Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2612/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2019.html Tue, 31 Mar 2020 00:00:00 +0200 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2019 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2019
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
pobierz plik PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik PDF

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2019 rok
pobierz plik PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2612/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2019.html
Jednostkowy raport roczny za rok 2019 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2611/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2019.html Tue, 31 Mar 2020 00:00:00 +0200 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2019
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
pobierz plik PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
pobierz plik PDF

Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2019 rok
pobierz plik PDF

Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2611/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2019.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lutym 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2610/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2020-roku.html Fri, 06 Mar 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lutym 2020 roku wynosi 40 047 tys. zł, co oznacza wzrost o 12% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lutym 2019 roku (35 816 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 29 lutego 2020 roku ukształtowały się na poziomie 86 698 tys. zł, co stanowi 7% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 81 003 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lutym 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2610/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2020-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w styczniu 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2578/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2020-roku.html Wed, 05 Feb 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w styczniu 2020 roku wynosi 46 651 tys. zł, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w styczniu 2019 roku (45 187  tys. zł).

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w styczniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL. Wzrost zamówień został zrealizowany pomimo braku typowych, zimowych warunków pogodowych.

 

 

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2578/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2020-roku.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 15% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2577/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-15-.html Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. (dalej: Fundusze) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. poniżej 15%.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 15 stycznia 2020 roku przez Fundusze transakcji zbycia 663 000 (słownie: sześciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., które stanowią 4,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 663 000 (słownie: sześciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. oraz reprezentują 4,76% ogólnej liczby głosów w Spółce. Transakcja ta została rozliczona w dniu 17 stycznia 2020 roku.

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 2  090 410 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 15% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 2  090 410 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu w/w transakcji Fundusze posiadają łącznie 1 427 410 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 10,24% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają 1 427 410 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 10,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2577/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-15-.html
Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek OPONEO.PL S.A. i OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2576/rejestracja-przez-sad-rejestrowy-polaczenia-spolek-oponeopl-sa-i-oponeo-brandhouse-sp-z-oo.html Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0200 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 września 2019 roku Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż powziął w dniu 14 stycznia 2020 roku informację o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2020 roku, połączenia spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Połączenie nastąpiło na podstawie Planu połączenia spółek z dnia 17 czerwca 2019 roku poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy na spółkę pod firmą OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Z dniem połączenia spółek, OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółka przejmująca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółki OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej, która to została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2576/rejestracja-przez-sad-rejestrowy-polaczenia-spolek-oponeopl-sa-i-oponeo-brandhouse-sp-z-oo.html
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2575/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2020-roku.html Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 

  1. Raporty roczne:
  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2019 rok – 31 marca 2020 roku.
  • Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2019 rok – 31 marca 2020 roku.

 

  1. Skonsolidowany raport półroczny – 20 sierpnia 2020 roku.

 

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:
  • za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 roku,
  • za III kwartał 2020 roku – 05 listopada 2020 roku.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

 

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2575/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2020-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w grudniu 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2574/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2019-roku.html Tue, 07 Jan 2020 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w grudniu 2019 roku wynosi 94 332 tys. zł, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w grudniu 2018 roku (69 519 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku ukształtowały się na poziomie 918 190 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 809 143 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2019 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2574/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2019-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w listopadzie 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2573/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-listopadzie-2019-roku.html Thu, 05 Dec 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w listopadzie 2019 roku wynosi 160 980 tys. zł, co oznacza spadek o 3% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 roku (166 336 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 listopada 2019 roku ukształtowały się na poziomie 823 858 tys. zł, co stanowi 11% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 739 624 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w listopadzie 2019 roku był brak oznak zimowych warunków pogodowych, w przeciwieństwie do listopada 2018 roku, który ze względu na warunki pogodowe był jednym z miesięcy szczytowej sprzedaży okresu zimowego.

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2573/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-listopadzie-2019-roku.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2570/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2019-roku.html Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2570/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2019-roku.html