Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2023

Raport bieżący nr 21/2024

Data sporządzenia: 2024-06-13

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 13 czerwca 2024 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 w kwocie roku 58 727 156,37 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 37/100) przeznaczyć w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 56 178 900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 5,00 zł (słownie: pięć złotych) na jedną akcję,
  2. pozostałą kwotę w wysokości 2 548 256,37 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 37/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Liczba akcji objętych dywidendą to 11 235 780   (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji OPONEO.PL S.A.

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu OPONEO.PL S.A. w ilości 2 700 220 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy dwieście dwadzieścia).

 

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się na 19 czerwca 2024 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2024 roku.


 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.