Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

Raport bieżący nr 37/2022

Data sporządzenia: 2022-06-10

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 07 czerwca 2022 roku 663 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 47,95 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 95/100). Akcje nabyte 07 czerwca 2022 roku stanowią 0.005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 663 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0.005% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 09 czerwca 2022 roku 461 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 47,80 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 80/100). Akcje nabyte 09 czerwca 2022 roku stanowią 0.003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 461 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0.003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 10 czerwca 2022 roku 1 226 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 46,70 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych 70/100). Akcje nabyte 10 czerwca 2022 roku stanowią 0,009% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 226 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,009% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 10 czerwca 2022 roku Spółka posiada łącznie 148 017 akcji własnych stanowiących 1,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 148 017 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 07 czerwca do 10 czerwca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

 

Wykaz transakcji 07.06-10.06.22
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.