Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2021

Raport bieżący nr 29/2022

Data sporządzenia: 2022-05-12

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 11 maja 2022 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 53 928 315,76 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych 76/100) przeznacza się w następujący sposób:

  1. kwotę w wysokości 18 772 781,76 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złoty 76/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 1,36 zł (słownie: jeden złoty 36/100 ) na jedną akcję,
  2. pozostałą kwotę w wysokości 35 155 534,00zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złoty 00/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 803 516 (słownie: trzynaście milionów osiemset trzy pięćset szesnaście tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu OPONEO.PL S.A. w ilości 132 484.

 

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 18 maja 2022 roku. 2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 maja 2022 roku.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.