Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Przyjęcie Polityki dywidendowej na lata 2022-2026

Raport bieżący nr 24/2022

Data sporządzenia: 2022-04-14

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), informuje że dnia 14 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki dywidendowej w Spółce.

Zgodnie z przyjętą Polityką dywidendową Zarząd OPONEO.PL S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości od 10% do 35% osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy.

Przy rekomendacji podziału zysku netto Spółki, Zarząd OPONEO.PL S.A. będzie brał pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację rynkową, sytuację finansową i płynnościową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby inwestycyjne.

 

Zgodnie z przyjętą Polityką przy ustalaniu wysokości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A., uwzględniane będą między innymi następujące czynniki:

  • analiza aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej OPONEO.PL S.A. i Grupy Kapitałowej;
  • sytuacja finansowa i sytuacja płynnościowa OPONEO.PL S.A. i Grupy Kapitałowej;
  • ocena biznesowa, perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby inwestycyjne OPONEO.PL S.A. i Grupy Kapitałowej;

Uchwalona Polityka zakłada również, że Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (tzw. dywidendę zaliczkową), jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i taką możliwość przewiduje Statut. Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

 

Zarząd OPONEO.PL S.A. będzie na bieżąco rozważał wypłatę akcjonariuszom dywidendy zaliczkowej. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wypłacie dywidendy zaliczkowej, Zarząd ogłosi o planowanej wypłacie w formie stosownego komunikatu co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek (tzw. dzień dywidendy zaliczkowej). Prawo do dywidendy zaliczkowej otrzymają inwestorzy posiadający akcje Spółki w dniu dywidendy zaliczkowej, który jest ogłaszany w w/w komunikacie.

 

Ustanowiona Polityka dywidendy będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za 2021 rok.

 

Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.