Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

Raport bieżący nr 23/2022

Data sporządzenia: 2022-04-08

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

−         w dniu 05 kwietnia 2022 roku 2 270 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 53,27 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy 27/100). Akcje nabyte 05 kwietnia 2022 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 270 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 06 kwietnia 2022 roku 2 283 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 52,57 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa 57/100). Akcje nabyte 06 kwietnia 2022 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 283 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 07 kwietnia 2022 roku 1 927 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 55,75 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 75/100). Akcje nabyte 07 kwietnia 2022 roku stanowią 0,014% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 927 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,014% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

−         w dniu 08 kwietnia 2022 roku 2 465 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 55,81 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 81/100). Akcje nabyte 08 kwietnia 2022 roku stanowią 0,018% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 465 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,018% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 08 kwietnia 2022 roku Spółka posiada łącznie 132 484 akcji własnych stanowiących 0,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 132 484 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 05 kwietnia – 08 kwietnia 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Wykaz transakcji 5.04-08.04.22
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.