Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

Raport bieżący nr 15/2022

Data sporządzenia: 2022-03-04

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

− w dniu 28 lutego 2022 roku 1 207 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 47,48 zł (słownie: czterdzieści siedem 48/100). Akcje nabyte 28 lutego 2022 roku stanowią 0,009% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 207 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,009% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

− w dniu 01 marca 2022 roku 1 128 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 47,12 zł (słownie: czterdzieści siedem 12/100). Akcje nabyte 01 marca 2022 roku stanowią 0,008% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,008% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

− w dniu 02 marca 2022 roku 1018 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 47,69 zł (słownie: czterdzieści siedem 69/100). Akcje nabyte 02 marca 2022 roku stanowią 0,007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1018 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,007% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

− w dniu 03 marca 2022 roku 1 013 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 48,01 zł (słownie: czterdzieści osiem 01/100). Akcje nabyte 03 marca 2022 roku stanowią 0,007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 013 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,007% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

− w dniu 04 marca 2022 roku 888 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,0 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 47,60 zł (słownie: czterdzieści siedem 60/100). Akcje nabyte 04 marca 2022 roku stanowią 0,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 888 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Na dzień 04 marca 2022 roku Spółka posiada łącznie 99 808 akcji własnych stanowiących 0,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 99 808 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 28 lutego  – 04 marca 2022 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Wykaz transakcji 28.02-04.03.22
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.