Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych

Raport bieżący nr 49/2021

Data sporządzenia: 2021-12-03

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka w dniu 03 grudnia 2021 roku nabyła za pośrednictwem mBank S.A. 1 520 akcje własne (ISIN: PLOPNPL00013), podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje zostały nabyte po średniej, jednostkowej cenie nabycia 65,30 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 30/100). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty), łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1 520,00 zł (słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia złoty 00/100).

Akcje nabyte 03 grudnia 2021 roku stanowią 0,011% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 520 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,011% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.

 

Na dzień 03 grudnia 2021 roku Spółka posiada łącznie 26 815 akcji własnych stanowiących 0,192% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 26 815 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,192% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

 

Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu 03 grudnia 2021 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Wykaz transakcji 03.12.21
pobierz plik PDF

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.