Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału o 2% i powyżej 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Raport bieżący nr 9/2020

Data sporządzenia: 2020-04-24

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2020 roku otrzymał od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. o 2% i powyżej 25%.

 

Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. o 2% i powyżej 25%. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 23 kwietnia 2020 roku przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego transakcji nabycia 455 559 (słownie: czterystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

 

Według stanu na dzień 23 kwietnia 2020 roku, liczba posiadanych przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego akcji OPONEO.PL S.A. wynosi 3 531 200 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście), które stanowią 25,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 3 531 200 (słownie: trzech milionów pięciuset trzydziestu jeden tysięcy dwustu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Stan posiadania akcji przed dokonaniem transakcji skutkującej zwiększeniem ogólnej liczby głosów, wynosił 3 075 641 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 22,07% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 3 075 641 (słownie: trzech milionów siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu jeden) głosów, co stanowiło 22,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.