Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2017

Raport bieżący nr 12/2018

Data sporządzenia: 2018-06-12

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 16 712 954,08 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złotych 8/100)  przeznacza się na:

  • 1. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję,
  • 2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego.

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

Łączna wartość środków na wypłatę dywidendy wynosi 4 877 600 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 03 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.