Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2016

Raport bieżący nr 20/2017

Data sporządzenia: 2017-06-14

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 15 888 418,57 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście złotych 57/100) przeznacza się na:

1.     wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję,

2.     pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego

 

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

 

Łączna wartość środków na wypłatę dywidendy wynosi 2 787 200 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).

 

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 03 lipca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2017 roku.

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.