Miliony opon na świecie

pochodzą z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 45 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2015

Raport bieżący nr 23/2016

Data sporządzenia: 2016-06-21

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 20 czerwca 2016 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 9 801 023,99 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 99/100) przeznacza się na:

1.    wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,

2.    pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego

 

Liczba akcji objętych dywidendą to 12 762 974 (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji OPONEO.PL S.A. Ilość akcji objętych dywidendą wynika z potrącenia od wszystkich akcji Spółki tj. 13 936 000 (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) 1 173 026 (milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia sześć) akcji własnych, których skup do dnia dywidendy nie będzie realizowany.

Łączna wartość środków na wypłatę dywidendy wynosi 1 276 297,40 zł (słownie: milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100)

 

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 11 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2016 roku.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.