Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OPONEO.PL S.A.
w sprawie Komitetu Audytu Słki
(sporządzone zgodnie z §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finanw z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka”) niniejszym oświadcza, że:
1) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
jak również w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych