Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OPONEO.PL S.A.
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej OPONEO.PL
(sporządzone zgodnie z §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finanw z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państ