Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
OPONEO.PL S.A.
na dzień 31 grudnia
2021
6 kwietnia 2022 roku
OPONEO.PL
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. za 2021 rok
Dane w tys. zł
2
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE OGÓLNE 4
1.1. INFORMACJA O OPONEO.PL S.A. ......................................................................................................... 4
1.2. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPONEO.PL .................................................................................. 5
2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6
2.1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ....... 6
2.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ........................................................ 7
2.3. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ............................................... 9
2.4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ........................................ 10
3. PODSTAWY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 11
3.1. PODSTAWY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................................................. 11
3.1.1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z MSSF 11
3.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ............................................................................. 11
3.2.1. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 11
3.2.2. SEGMENTY OPERACYJNE 12
3.2.3. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO 12
3.2.4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 12
3.2.5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 13
3.2.6. LEASING 14
3.2.7. INSTRUMENTY FINANSOWE 15
3.2.8. ZAPASY 17
3.2.9. DOTACJE 17
3.2.10. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 18
3.2.11. KAPITAŁ WŁASNY 18
3.2.12. REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 18
3.2.13. INNE REZERWY, ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE 18
3.2.14. ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE 19
3.2.15. KREDYTY I POŻYCZKI OPROCENTOWANE 19
3.2.16. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 19
3.2.17. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 20
3.2.18. KURSY PRZELICZENIOWE 20
3.2.19. UJMOWANIE PRZYCHODÓW 20
3.2.20. PODATEK DOCHODOWY 21
3.2.21. BŁĄD ISTOTNY 22
3.2.22. REZERWY 22
3.3. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ................................................................... 22
3.4. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA SPRAWOZDAWCZA ........................................................................ 22
3.5. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH ........................................................................................................... 23
3.6. PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ
́
FINANSOWYCH ....................................................................................... 23
3.7. SZACUNKI I KOREKTY ....................................................................................................................... 24
3.8. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ............................................................................... 24
4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO 25
4.1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .............................. 25
4.1.1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 25
4.1.2. PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 26
4.1.3. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 27
4.1.4. PODATEK DOCHODOWY 28
4.1.5. BIEŻĄCE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE 29
OPONEO.PL
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. za 2021 rok
Dane w tys. zł
3
4.1.6. ZYSK NA AKCJE 29
4.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ...................................................................... 29
4.2.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 29
4.2.2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 31
4.2.3. PROJEKTY I ROZWÓJ 32
4.2.4. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 33
4.2.5. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 34
4.2.6. PODATEK ODROCZONY 34
4.2.7. ZAPASY 34
4.2.8. KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 35
4.2.9. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 39
4.2.10. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 40
4.2.11. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 40
4.2.12. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 40
4.2.13. KAPITAŁ AKCYJNY 41
4.2.14. POZOSTAŁE KAPITAŁY WŁASNE 42
4.2.15. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 43
4.2.16. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA 44
4.2.17. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 45
4.2.18. REZERWY KRÓTKOTERMINOWE 46
5. POZOSTAŁE INFORMACJE 47
5.1. KOREKTA BŁĘDU............................................................................................................................. 47
5.2. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE ......................................................................................................... 47
5.3. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM .......................................................................... 47
5.4. SPRAWY SĄDOWE .......................................................................................................................... 50
5.5. WPŁYW SYTUACJI GEOPOLITYCZNEJ NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI .................................................................. 50
5.6. TRANSAKCJE Z POMIOTAMI POWIĄZANYMI ......................................................................................... 51
5.7. ZATRUDNIENIE I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ..................................................................................... 52
5.8. WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ .................................................... 53
5.9. WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ ............................................................................................ 53
5.10. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ................................................................................ 53
5.11. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ........................................................................................................ 54
OPONEO.PL
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. za 2021 rok
Dane w tys. zł
4
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. INFORMACJA O OPONEO.PL S.A.
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej OPONEO.PL („Grupa OPONEO.PL”, „Grupa”)
jest OPONEO.PL S.A. („Jednostka dominująca”, „Jednostka”, „Spółka). Na dzień sporządzania
niniejszego raportu dane Spółki przedstawiały się następująco:
Nazwa
OPONEO.PL S.A.
Adres
Bydgoszcz
ul. Podleśna 17
Regon
093149847
NIP
953-24-57-650
KRS
0000275601
Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Czas trwania
Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w
skład Grupy OPONEO.PL jest nieoznaczony
Przedmiotem działalności OPONEO.PL S.A. jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów (głównie opon)
do pojazdów samochodowych. Oprócz opon, asortyment sprzedawanych produktów obejmuje także
felgi stalowe i aluminiowe oraz łańcuchy na koła. Grupa OPONEO.PL jest pionierem w zakresie
wprowadzenia na polski rynek usługi łączącej dostawę opon z ich serwisem. Aktualnie usługa ta jest
oferowana w ponad 1 129 punktach usługowych.
Spółka oferuje opony do:
samochodów osobowych,
samochodów dostawczych,
samochodów napędzanych na cztery koła (4x4),
samochodów ciężarowych,
motocykli,
quadów.
W ofercie na rynku polskim znajduje się około 65,7 tys. opon, w tym 4,5 tys. modeli, od 216
producentów. Ze względu na dostosowanie do warunków atmosferycznych Spółka oferuje opony
całoroczne, zimowe i letnie.
Spółka OPONEO.PL S.A. jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce. Ponadto jest obecna na 9
europejskich rynkach zagranicznych, tj.: w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Słowacji oraz na Węgrzech.