iso4217:PLNxbrli:sharesiso4217:PLN2594002C0DGL8KBA54912020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-012020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-012020-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-012020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-01ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-01ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-01ifrs-full:OtherReservesMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-01ifrs-full:TreasurySharesMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-01ifrs-full:SharePremiumMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMember2594002C0DGL8KBA54912021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2594002C0DGL8KBA54912021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2594002C0DGL8KBA54912021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2594002C0DGL8KBA54912021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember2594002C0DGL8KBA54912021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember2594002C0DGL8KBA54912021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2594002C0DGL8KBA54912021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2594002C0DGL8KBA54912021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2594002C0DGL8KBA54912021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2594002C0DGL8KBA54912021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2594002C0DGL8KBA54912021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember2594002C0DGL8KBA54912021-01-012021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember2594002C0DGL8KBA54912021-01-012021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2594002C0DGL8KBA54912021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2594002C0DGL8KBA54912020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2594002C0DGL8KBA54912020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2594002C0DGL8KBA54912020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2594002C0DGL8KBA54912020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember2594002C0DGL8KBA54912020-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember2594002C0DGL8KBA54912020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2594002C0DGL8KBA54912020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2594002C0DGL8KBA54912020-01-012594002C0DGL8KBA54912020-12-312594002C0DGL8KBA54912021-12-312594002C0DGL8KBA54912020-01-012020-12-312594002C0DGL8KBA54912021-01-012021-12-31

Obraz 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupy Kapitałowej OPONEO.PL S.A.

na dzień 31 grudnia

2021

 

 

 

06 kwiecień 2022 roku

 

 

Obraz 4Grupa OPONEO.PL

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dane w tys. zł

Spis treści

1.INFORMACJE OGÓLNE4

1.1.INFORMACJA O GRUPIE OPONEO.PL4

1.2.SKŁAD GRUPY OPONEO.PL5

2.SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE7

2.1.SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW7

2.2.SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ9

2.3.SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH11

2.4.SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM13

3.PODSTAWY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO15

3.1.Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego15

3.1.1.Oświadczenie o zgodności z MSSF15

3.2.Szczegółowe zasady polityki rachunkowości15

3.2.1.Kontynuacja działalności15

3.2.2.Segmenty operacyjne15

3.2.3.Koszty finansowania zewnętrznego15

3.2.4.Konsolidacja i połączenie jednostek16

3.2.5.Zmiana udziałów Grupy w jednostkach zależnych17

3.2.6.Rzeczowe aktywa trwałe17

3.2.7.Wartość firmy18

3.2.8.Wartości niematerialne18

3.2.9.Leasing19

3.2.10.Instrumenty finansowe20

3.2.11.Zapasy22

3.2.12.Dotacje22

3.2.13.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty22

3.2.14.Kapitał własny22

3.2.15.Rezerwy na świadczenia pracownicze23

3.2.16.Inne rezerwy23

3.2.17.Zobowiązania warunkowe23

3.2.18.Kredyty i pożyczki oprocentowane23

3.2.19.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania24

3.2.20.Rozliczenia międzyokresowe24

3.2.21.Kursy przeliczeniowe25

3.2.22.Ujmowanie przychodów25

3.2.23.Podatek dochodowy25

3.2.24.Błąd istotny26

3.3.Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości27

3.4.Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza27

3.5.Porównywalność danych27

3.6.Prezentacja sprawozdań́ finansowych28

3.7.Zasady wyceny28

3.8.Szacunki i korekty28

3.9.zmiany stosowanych zasad rachunkowości29

4.NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO30

Obraz 4Grupa OPONEO.PL

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dane w tys. zł

4.1.Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów30

4.1.1.Przychody ze sprzedaży30

4.1.2.Przychody i koszty operacyjne31

4.1.3.Przychody i koszty finansowe34

4.1.4.Podatek dochodowy34

4.1.5.Uzgodnienia wyniku księgowego do podatkowego35

4.1.6.Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe35

4.1.7.Zysk na akcje36

4.2.Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej36

4.2.1.Rzeczowe aktywa trwałe36

4.2.2.Wartości niematerialne39

4.2.3.Projekty i rozwój40

4.2.4.Należności długoterminowe40

4.2.5.Długoterminowe aktywa finansowe – jednostki stowarzyszone41

4.2.6.Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane metodą praw własności41

4.2.7.Podatek odroczony42

4.2.8.Zapasy43

4.2.9.Klasyfikacja instrumentów finansowych43

4.2.10.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności47

4.2.11.Inwestycje krótkoterminowe48

4.2.12.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty48

4.2.13.Kapitał akcyjny50

4.2.14.Pozostałe kapitały własne50

4.2.15.Zobowiązania finansowe51

4.2.16.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania53

4.2.17.Pozostałe zobowiązania finansowe54

4.2.18.Rezerwy krótkoterminowe55

5.POZOSTAŁE INFORMACJE56

5.1.Podstawowe dane skonsolidowane spółek zależnych56

5.2.Korekta błędu56

5.3.Zobowiązania warunkowe56

5.4.Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym56

5.4.1.Ryzyko walutowe56

5.4.2. Ryzyko stopy procentowej57

5.4.3.Ryzyko kredytowe59

5.5.Sprawy sądowe60

5.6.Transakcje z pomiotami powiązanymi60

5.7.Zatrudnienie62

5.8.Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących w Spółkach62

5.9.Wynagrodzenie biegłego rewidenta63

5.10.Istotne zdarzenia po dniu bilansowym63

5.11.Oświadczenie Zarządu63

 

Obraz 4Grupa OPONEO.PL

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dane w tys. zł

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1.INFORMACJA O GRUPIE OPONEO.PL

 

Adres zarejestrowanego biura jednostki: ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz

Państwo rejestracji: Polska

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności: internetowa sprzedaż detaliczna części i akcesoriów (głównie opon i felg) do pojazdów samochodowych

Siedziba jednostki: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej: zmiany nazwy nie miały miejsca