2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-12-31 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 2019-12-31 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 ifrs-full:OtherReservesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 ifrs-full:TreasurySharesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 ifrs-full:SharePremiumMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 ifrs-full:IssuedCapitalMember 2594002C0DGL8KBA5491 2019-01-01 2594002C0DGL8KBA5491 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 2594002C0DGL8KBA5491 2020-12-31 2594002C0DGL8KBA5491 2020-01-01 2020-12-31 iso4217:PLN xbrli:shares iso4217:PLN
picture

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupy Kapitałowej OPONEO.PL S.A.

na dzień 31 grudnia

2020

06 kwietnia 2021 roku

Spis treści

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. INFORMACJA O GRUPIE OPONEO.PL
      1. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej
  2. SKŁAD GRUPY OPONEO.PL
 2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 3. PODSTAWY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego
   1. Oświadczenie o zgodności z MSSF
  2. Szczegółowe zasady polityki rachunkowości
   1. Kontynuacja działalności
   2. Segmenty operacyjne
   3. Koszty finansowania zewnętrznego
   4. Konsolidacja i połączenie jednostek
   5. Zmiana udziałów Grupy w jednostkach zależnych
   6. Rzeczowe aktywa trwałe
   7. Wartość firmy
   8. Wartości niematerialne
      1. Utrata wartości aktywów niematerialnych
   9. Leasing
   10. Instrumenty finansowe
      1. Aktywa finansowe
      2. Zobowiązania finansowe
      3. Rachunkowość zabezpieczeń
   11. Zapasy
   12. Dotacje
   13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
   14. Kapitał własny
   15. Rezerwy na świadczenia pracownicze
   16. Inne rezerwy
   17. Zobowiązania warunkowe
   18. Kredyty i pożyczki oprocentowane
   19. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
   20. Rozliczenia międzyokresowe
   21. Kursy przeliczeniowe
   22. Ujmowanie przychodów
   23. Podatek dochodowy
   24. Błąd istotny
  3. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości
  4. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  5. porównywalność danych
  6. Prezentacja sprawozdań́ finansowych
      1. Prezentacja sprawozdania z sytuacji finansowej
      2. Prezentacja sprawozdania z wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów
      3. Prezentacja sprawozdania z przepływów pieniężnych
      4. Zysk przypadający na akcję
  7. Zasady wyceny
  8. Szacunki i korekty
  9. zmiany stosowanych zasad rachunkowości
 4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
   1. Przychody ze sprzedaży
   2. Przychody i koszty operacyjne
   3. Przychody i koszty finansowe
   4. Podatek dochodowy
   5. Uzgodnienia wyniku księgowego do podatkowego
   6. Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe
   7. Zysk na akcje
  2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
   1. Rzeczowe aktywa trwałe
      1. Rzeczowe aktywa trwałe 01.01.2020-31.12.2020
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 01.01.2019-31.12.2019
   2. Wartości niematerialne
      1. Wartości niematerialne 01.01.2020-31.12.2020
      2. Wartości niematerialne 01.01.2019-31.12.2019
   3. Badania i rozwój
   4. Długoterminowe aktywa finansowe – jednostki stowarzyszone
   5. Podatek odroczony
   6. Zapasy
   7. Klasyfikacja instrumentów finansowych
      1. Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych
      2. Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej
      3. Przekwalifikowanie
      4. Zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
      5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe podlegające kompensacie
   8. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
   9. Inwestycje krótkoterminowe
   10. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
      1. Lokaty bankowe są zakładane na różne okresy od jednego dnia, tzw. overnight, do kilku tygodni, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne. Oprocentowanie lokat jest uzgadniane indywidualne w dniu ich zakładania. Pozycja inne środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2020 roku obejmuje kwotę 6 689 tys. zł wynikającą z płatności elektronicznych oraz kwotę 13 tys. zł stanowiącą środki pieniężne w drodze.
      2. Struktura walutowa środków pieniężnych (w przeliczeniu na PLN)
   11. Kapitał akcyjny
      1. Kapitał akcyjny OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 13 936 000 i dzieli się na 8 676 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz 1 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
      2. Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów OPONEO.PL S.A na dzień 31 grudnia 2020 roku
   12. Pozostałe kapitały własne
      1. Kapitał zapasowy
      2. Wypłata dywidendy z zysku
      3. Kapitał rezerwowy
   13. Zobowiązania finansowe
   14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania
   15. Pozostałe zobowiązania finansowe
   16. Rezerwy krótkoterminowe
 5. POZOSTAŁE INFORMACJE
  1. Podstawowe dane skonsolidowane spółek zależnych
  2. Korekta błędu
  3. Zobowiązania warunkowe
  4. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  5. Sprawy sądowe
  6. wpływ pandemii sars-cov-2 na działalnośc grupy
  7. Transakcje z pomiotami powiązanymi
      1. Należności i zobowiązania z podmiotami powiązanymi
  8. Zatrudnienie
  9. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Spółką
  10. Wynagrodzenie biegłego rewidenta
  11. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
  12. Oświadczenie Zarządu
      1. Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
      2. Dariusz Topolewski
      3. Michał Butkiewicz
      4. Maciej Karpusiewicz
      5. Ernest Pujszo
      6. Wojciech Topolewski
      7. Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
      8. Małgorzata Nowicka
      9. Bydgoszcz 06 kwietnia 2021 rok

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA O GRUPIE OPONEO.PL

Adres zarejestrowanego biura jednostki: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

Państwo rejestracji: Polska

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności: internetowa sprzedaż detaliczna części i akcesoriów (głównie opon i felg) do pojazdów samochodowych

Siedziba jednostki: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej: zmiany nie wystąpiły

Forma prawna jednostki: spółka akcyjna

Nazwa jednostki dominującej: Oponeo.pl S.A.

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Oponeo.pl S.A.

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy: Oponeo.pl S.A.

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej OPONEO.PL („Grupa OPONEO.PL”, „Grupa”) jest OPONEO.PL S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka”). Na dzień sporządzania niniejszego raportu dane Spółki przedstawiały się następująco:

Nazwa OPONEO.PL S.A.
Adres Bydgoszcz ul. Podleśna 17
Regon 093149847
NIP 953-24-57-650
KRS 0000275601
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Czas trwania Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy OPONEO.PL jest nieoznaczony

Przedmiotem działalności OPONEO.PL S.A. jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów (głównie opon) do pojazdów samochodowych. Oprócz opon, asortyment sprzedawanych produktów obejmuje także felgi stalowe i aluminiowe oraz łańcuchy na koła. Grupa OPONEO.PL jest pionierem w zakresie wprowadzenia na polski rynek usługi łączącej dostawę opon z ich serwisem. Aktualnie usługa ta jest oferowana w ponad 900 punktach usługowych.

Spółka oferuje opony do:

W ofercie znajduje się ponad 6 tys. modeli opon i felg należących do segmentu premium, medium i budget. Ze względu na dostosowanie do warunków atmosferycznych Grupa oferuje opony całoroczne, zimowe i letnie.

Grupa OPONEO jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce. Ponadto, jest obecna na 13 europejskich rynkach zagranicznych, tj.: w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Słowacji, Turcji, w Wielkiej Brytanii we Włoszech oraz na Węgrzech.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej

W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji tj. 06.04.2021 wchodzili:

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 06.04.2021 nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej.

W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 06.04.2021 wchodzili:

Z dniem 29 grudnia 2020 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Oponeo.pl S.A. zrezygnował Paweł Sznajder. Informację o rezygnacji zamieszczono w raporcie bieżącym nr 31.2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku. W dniu 11 lutego na nowego członka Rady Nadzorczej powołano Krzysztofa Barczewskiego (raport bieżący nr 9/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku).

SKŁAD GRUPY OPONEO.PL

W 2020 roku struktura Grupy OPONEO.PL uległa zmianie z uwagi na objęcie 100% udziałów w spółkach Oponeo Interntional sp. z o.o. w miesiącu czerwcu 2020 roku, rozwiązania z dniem 30 listopada 2020 spółki Oponeo.com.INC oraz nabycia 100% udziałów spółki Rotopino S.A. w miesiącu grudniu 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat nabycia udziałów spółki Rotopino S.A. zostały podane odpowiednio w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Informację o zamknięciu spółki Oponeo.com.INC zamieszczono w raporcie bieżącym 10/2021 z dnia 19 lutego 2021.

picture

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Przychody ze sprzedaży 4.1.1. 1 063 260 962 058
Koszt własny sprzedaży - 846 037 - 775 104
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 217 223 186 954
Koszty sprzedaży 4.1.2. - 161 360 - 149 164
Koszty ogólnego zarządu 4.1.2. - 15 907 - 9 340
Pozostałe przychody operacyjne 4.1.2. 2 871 4 207
Pozostałe koszty operacyjne 4.1.2. - 5 961 - 3 990
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 866 28 667
Przychody finansowe 4.1.3. 298 2 593
Koszty finansowe 4.1.3. - 2 374 - 1 008
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
Zysk (strata) brutto 34 790 30 252
Podatek dochodowy 4.1.4. - 2 680 - 10 006
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 32 110 20 246
Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0 0
Zysk (strata) netto, w tym: 32 110 20 246
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 32 110 20 246
przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0 0
Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 127 171
Inne dochody całkowite, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku 127 171
Inne dochody całkowite przed opodatkowaniem 127 171
Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów całkowitych, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku 0 0
Inne dochody całkowite netto 127 171
Całkowite dochody razem, w tym: 32 237 20 417
przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 32 237 20 417
przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0 0

Zysk na jedną akcję w PLN

Zysk na akcję 01.01.2020-31.12.2020 w PLN 01.01.2019-31.12.2019 w PLN
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,30 1,45
- z działalności kontynuowanej 2,30 1,45
- z działalności zaniechanej 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,30 1,45
- z działalności kontynuowanej 2,30 1,45
- z działalności zaniechanej 0,00 0,00

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa
Nota 2020-12-31 2019-12-31
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 4.2.1 83 256 82 365
Wartość firmy 4.2.2 40 890 19 950
Wartości niematerialne 4.2.2 47 728 20 060
Nieruchomości inwestycyjne 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 4.2.4 1 1
Należności długoterminowe 1 713 91
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4.2.5 1 213 1 050
Aktywa trwałe razem 174 801 123 517
Aktywa obrotowe
Zapasy 4.2.6 100 175 99 779
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 4.2.8 49 970 44 325
Należności z tytułu podatku dochodowego 4.2.8 5 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe 4.2.9 1 019 0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.2.10 55 334 79 329
Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 206 503 223 433
Aktywa trwałe zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0
Aktywa obrotowe razem 206 503 223 433
Aktywa razem 381 304 346 950
Pasywa
Nota 2020-12-31 2019-12-31
Kapitał własny
Kapitał akcyjny 4.2.11 13 936 13 936
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 4.2.12 26 145 26 145
Akcje własne 0 0
Pozostałe kapitały (różnice kursowe z przeliczenia) 4.2.12 191 64
Zyski zatrzymane 4.2.12 186 060 132 034
Kapitał przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej 226 332 172 179
Kapitał własny przynależny akcjonariuszom niekontrolującym 0 0
Kapitał własny razem 226 332 172 179
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu leasingu 4.2.15 8 987 9 033
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 4.2.5 4 082 3 124
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 4.2.14 685 2 379
Zobowiązania długoterminowe razem 13 754 14 536
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 4.2.14 124 326 150 897
Zobowiązania z tytułu leasingu 4.2.15 8 667 6 008
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4.2.13 4 973 963
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4.2.14 2 285 1 839
Rezerwy krótkoterminowe 4.2.16 967 528
Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań dotyczących aktywów przeznaczonych do sprzedaży 141 218 160 235
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe razem 141 218 160 235
Zobowiązania razem 154 972 174 771
Kapitał własny i zobowiązania razem 381 304 346 950

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto 32 110 20 246
Korekty razem - 10 781 2 333
Amortyzacja 11 739 12 752
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0
Koszty z tytułu odsetek 0 0
Przychody z tytułu odsetek 0 0
Przychody z tytułu dywidend - 15 - 1
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 866 - 2 440
Zmiana stanu rezerw - 4 032 249
Zmiana stanu zapasów 11 796 - 24 169
Zmiana stanu należności 597 - 9 247
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań - 37 254 25 175
Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego 2 788 887
Inne korekty 2 734 - 873
Razem przepływy pieniężne z działalności 21 329 22 579
Zapłacony podatek dochodowy 0 0
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 329 22 579
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Zbycie wartości niematerialnych 22 21
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 6 0
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych 0 0
Zbycie udziałów w jednostkach zależnych 0 9 350
Zbycie pozostałych aktywów finansowych 0 0
Dywidendy otrzymane 10 10
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 9 521 2
Spłata odsetek dotyczących działalności inwestycyjnej 52 0
Nabycie wartości niematerialnych 0 - 1 095
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych - 5 083 - 6 862
Wydatki na nieruchomości inwestycyjne - 196 0
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych - 35 072 - 4 377
Nabycie pozostałych aktywów finansowych 0 0
Udzielone pożyczki długoterminowe - 11 500 0
Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne - 550 0
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 42 790 - 2 951
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji 0 0
Otrzymane kredyty i pożyczki 38 635 49 341
Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0
Wypłacone dywidendy - 1 394 - 5 575
Spłaty kredytów i pożyczek - 34 627 - 48 378
Płatności z tytułu umów leasingu finansowego - 6 179 - 5 637
Odsetki zapłacone 0 - 9
Inne wpływy (wydatki) finansowe 1 031 - 1 188
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 2 534 - 11 446
Razem przepływy pieniężne przed zmianami z tytułu różnic kursowych - 23 995 8 182
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
Razem przepływy pieniężne netto - 23 995 8 182
Środki pieniężne na początek okresu 79 329 71 147
Środki pieniężne na koniec okresu 55 334 79 329

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Okres 01.01.2020-31.12.2020
Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020-31.12.2020 Kapitał akcyjny Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitały przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitały przypadające na akcjonariuszy niekontrolujących Razem kapitał własny
Stan na 01.01.2020 13 936 26 145 0 64 132 034 172 179 0 172 179
Zysk (strata) netto 0 0 0 0 32 110 32 110 0 32 110
Inne dochody całkowite 0 0 0 127 0 127 0 127
Całkowite dochody 0 0 0 127 32 110 32 237 0 32 237
Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0
Wykup akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 0
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 0 0 0 0 23 310 23 310 0 23 310
Dywidenda 0 0 0 0 - 1 394 - 1 394 0 - 1 394
Zmiany w kapitale własnym 0 0 0 127 54 026 54 153 0 54 153
Stan na 31.12.2020 13 936 26 145 0 191 186 060 226 332 0 226 332
Okres 01.01.20119-31.12.2019
Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019-31.12.2019 Kapitał akcyjny Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitały przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitały przypadające na akcjonariuszy niekontrolujących Razem kapitał własny
Stan na 01.01.2019 13 936 26 145 0 - 107 117 908 157 882 5 192 163 074
Zysk (strata) netto 0 0 0 0 20 246 20 246 0 20 246
Inne dochody całkowite 0 0 0 171 0 171 0 171
Całkowite dochody 0 0 0 171 20 246 20 417 0 20 417
Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0
Wykup akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 0
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 0 0 0 0 - 545 - 545 - 5 192 - 5 737
Dywidenda 0 0 0 0 - 5 575 - 5 575 0 - 5 575
Zmiany w kapitale własnym 0 0 0 171 14 126 14 297 - 5 192 9 105
Stan na 31.12.2019 13 936 26 145 0 64 132 034 172 179 0 172 179

PODSTAWY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego

Oświadczenie o zgodności z MSSF

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Grupa Kapitałowa OPONEO.PL sporządza niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku i za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obowiązującymi dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Grupy OPONEO.PL zostało sporządzone na podstawie najlepszej wiedzy Zarządu o przepisach MSSF i zgodnie z ich interpretacjami, które zostały przyjęte i opublikowane do okresu, w którym przygotowano niniejsze sprawozdanie.

Szczegółowe zasady polityki rachunkowości

Kontynuacja działalności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OPONEO.PL sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, tzn. przez okres, co najmniej 1 roku od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania przez Zarząd OPONEO.PL S.A. nie stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę OPONEO.PL.

Segmenty operacyjne

Grupa OPONEO.PL nie wydziela segmentów operacyjnych ze względu na fakt, iż głównym produktem Spółki jest sprzedaż opon. Pozostałe produkty nie przekraczają progu 10% w łącznej sprzedaży oraz nie spełnia pozostałych progów wielkościowych wykazanych w punkcie 13 MSSF 8. Struktura sprzedaży produktów zaprezentowana została w nocie 4.1.1.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego obejmują: odsetki (w tym dyskonto), koszty finansowania z tytułu umów leasingu finansowego, ujemne różnice kursowe, prowizje, opłaty i inne koszty poniesione w związku z zaciągnięciem kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansujących pozyskanie środków trwałych.

Grupa aktywuje koszty finansowania zewnętrznego od momentu jednoczesnego spełnienia przez jednostkę następujących warunków:

- zaciągnięto zobowiązanie na pozyskanie środka trwałego,

- poniesiono koszty finansowania zewnętrznego tego zobowiązania,

- rozpoczęto niezbędne działania związane z pozyskaniem środka trwałego.

Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego zostaje zawieszone, jeżeli działalność inwestycyjna została przerwana na dłuższy okres. Grupa Oponeo przestaje aktywować koszty finansowania zewnętrznego, jeśli działania niezbędne do przygotowania dostosowanego składnika aktywów do użytku są zakończone lub zaniechano jego budowy. Aktywowaniu podlegają koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować do nabycia, budowy lub wytworzenia dostosowywanego składnika aktywów jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Konsolidacja i połączenie jednostek

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki i jednostek (w tym jednostek strukturyzowanych) kontrolowanych przez Spółkę i jej jednostki zależne.

Grupa posiada kontrolę, jeżeli:

Grupa weryfikuje swoją kontrolę nad innymi jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na zmianę jednego lub kilku z wyżej wymienionych warunków sprawowania kontroli. Jeżeli Spółka posiada mniej niż większość praw głosu w danej jednostce, ale posiadane prawa głosu wystarczają do umożliwienia jej jednostronnego kierowania istotnymi działaniami tej jednostki, znaczy to, że sprawuje nad nią władzę. Przy ocenie, czy prawa głosu w danej jednostce wystarczają dla zapewnienia władzy, Spółka analizuje wszystkie istotne okoliczności, w tym:

Konsolidacja spółki zależnej rozpoczyna się w momencie uzyskania nad nią kontroli przez Spółkę, a kończy w chwili utraty tej kontroli. Dochody i koszty jednostki zależnej nabytej lub zbytej w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie od daty przejęcia przez Spółkę kontroli do daty utraty kontroli nad tą jednostką zależną. Wynik finansowy i wszystkie składniki pozostałych całkowitych dochodów przypisuje się właścicielom Spółki i udziałom niesprawującym kontroli. Całkowite dochody spółek zależnych przypisuje się właścicielom Spółki i udziałom niesprawującym kontroli, nawet, jeżeli powoduje to powstanie deficytu po stronie udziałów niesprawujących kontroli.

W razie konieczności sprawozdania finansowe spółek zależnych koryguje się w taki sposób, by dopasować stosowane przez nie zasady rachunkowości do polityki rachunkowości Grupy Kapitałowej.

Podczas konsolidacji metodą pełną wszystkie wewnątrzgrupowe aktywa, zobowiązania, kapitał własny, dochody, koszty i przepływy pieniężne dotyczące transakcji dokonanych między członkami Grupy Kapitałowej podlegają całkowitej eliminacji.

W przypadku połączeń/ przejęć jednostek Grupa stosuje do rozliczenia transakcji zasady wynikające z MSSF 3 „Połączenia jednostek”. Do rozliczenia połączenia/ przejęcia jednostek stosuje się metodę przejęcia.

Zastosowanie metody przejęcia wymaga:

MSSF 3 wyłącza ze swojego zakresu połączenia jednostek gospodarczych, które podlegają wspólnej kontroli zarówno przed, jak i po przeprowadzeniu transakcji. Połączenie jednostek gospodarczych z udziałem jednostek będących pod wspólną kontrolą to połączenie jednostek gospodarczych, w którym wszystkie łączące się podmioty lub jednostki gospodarcze są w ostatecznym rozrachunku kontrolowane przez ten sam podmiot lub podmioty, zarówno przed połączeniem, jak i po nim, a tak sprawowana kontrola nie ma charakteru tymczasowego. W takim przypadku jednostka powinna zastosować MSR 8 „Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i błędy”, paragraf 10 - 12 i odpowiednio wybrać politykę rachunkowości, między innymi odwołując się do standardów wydanych przez innych regulatorów, którzy przy stanowieniu standardów posługują się ramami konceptualnymi RMSR.

Zmiana udziałów Grupy w jednostkach zależnych

Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujących utratą kontroli rozlicza się, jako transakcje kapitałowe. W momencie utraty kontroli przez Grupę nad jednostka zależną oblicza się zysk lub stratę, jako różnicę między sumą otrzymanej zapłaty oraz wartością zachowanych udziałów oraz wartością bilansową aktywów i zobowiązań jednostki zależnej i ujmuje w wyniku.

Rzeczowe aktywa trwałe

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmowane są w księgach według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu używania, łącznie z kosztami transportu. Otrzymane rabaty, opusty i podobne zmniejszają wartość nabycia. Koszty wytworzenia składnika środków trwałych w budowie obejmują ogół kosztów poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika do użytkowania.

Amortyzację ujmuje się w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (z wyłączeniem gruntów oraz środków trwałych w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania, wartości rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych lub administracyjnych prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według kosztu wytworzenia pomniejszonego o ujęte odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia obejmuje opłaty oraz, dla odpowiednich aktywów, koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych aktywów trwałych Spółki.

Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub wycofania z użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu, w którym dane składniki aktywów zostały usunięte z bilansu.

Do ustalenia stawek amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania aktywów trwałych:

Wartość firmy

Wartość firmy ujmowana jest początkowo zgodnie z MSSF 3 i nie podlega amortyzacji. Corocznie przeprowadza się test na utratę wartości zgodnie z MSR 36.

Koszty poniesione związane z niezakończonymi pracami rozwojowymi prowadzonymi przez jednostkę na własne potrzeby, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:

1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,

2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,

3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Aktywowanie kosztów prac rozwojowych poprzez zaliczenie do wartości niematerialnych i następuje, jeśli prace te zakończyły się powodzeniem, a zwrot nakładów jest wysoce prawdopodobny.

Wartości niematerialne

Nabyte aktywa niematerialne o zdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności ujmuje się w księgach po koszcie nabycia pomniejszonym o umorzenia. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie ekonomicznej użyteczności. Wartość firmy nie podlega amortyzacji. Jednostka ocenia okres użytkowania składnika wartości niematerialnych biorąc pod uwagę między innymi cykl życia danego składnika na podstawie porównań z innymi aktywami o podobnym charakterze, wykorzystywanych w podobny sposób, utratę przydatności z przyczyn technologicznych i wielkość przyszłych nakładów niezbędnych do utrzymania danego składnika.

Utrata wartości aktywów niematerialnych

Corocznemu testowi na utratę wartości podlegają następujące składniki aktywów:

W odniesieniu do pozostałych składników wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych dokonywana jest coroczna ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. W razie stwierdzenia, że jakieś zdarzenia lub okoliczności mogą wskazywać na trudność w odzyskaniu wartości bilansowej danego składnika aktywów, przeprowadzany jest test na utratę wartości.

Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywa grupowane są na najniższym poziomie, na jakim generują przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne). Składniki aktywów samodzielnie generujące przepływy pieniężne testowane są indywidualnie.

Jeżeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną aktywów, do których aktywa te należą, wówczas wartość bilansowa jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym składnikiem aktywów.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych sprawozdania z całkowitych dochodów.

Na kolejne dni bilansowe oceniane są przesłanki wskazujące na możliwość odwrócenia odpisów aktualizujących. Odwrócenie odpisu ujmowane jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych.

Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty prac rozwojowych ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej po spełnieniu następujących warunków:

Do kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania aktywów niematerialnych:

Leasing

Kwalifikacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingowych do środków trwałych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym zależy od spełnienia przesłanek wynikających z MSR 16. Umowa leasingowa zaliczana jest do leasingu finansowego, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. Umowa leasingowa zaliczana jest do leasingu operacyjnego, jeżeli nie następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu.

W dniu rozpoczęcia okresu leasingu finansowego składnik aktywów i zobowiązania do zapłaty przyszłych opłat leasingowych są ujmowane w bilansie w kwotach równych wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia umowy leasingu, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej.

Zasady amortyzacji aktywów będących przedmiotem umowy leasingu finansowego są spójne z zasadami stosowanymi przy amortyzacji własnych aktywów.

Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe

Na dzień nabycia Grupa wycenia aktywa finansowe w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości godziwej uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji Grupa włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów finansowych, poza kategorią aktywów wycenianych w wartości godziwej poprzez wynik.

Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, Grupa klasyfikuje z podziałem na:

Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w wyniku finansowym lub w pozostałych całkowitych dochodach. Grupa dokonuje klasyfikacji aktywów finansowych do kategorii na podstawie modelu biznesowego funkcjonującego w Grupie w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz wynikających z umowy przepływów pieniężnych charakterystycznych dla składnika aktywów finansowych.

Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki (i nie zostały wyznaczone w momencie początkowego ujęcia do wyceny w wartości godziwej przez wynik):

Składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki:

Przychody z tytułu odsetek, zyski i straty z tytułu utraty wartości oraz różnice kursowe związane z tymi aktywami obliczane są i ujmowane w wyniku finansowym w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Pozostałe zmiany wartości godziwej tych aktywów ujmowane są przez pozostałe całkowite dochody. W momencie zaprzestania ujmowania składnika aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody skumulowane zyski lub straty rozpoznane wcześniej w pozostałych całkowitych dochodach podlegają przeklasyfikowaniu z kapitału do wyniku.

W okresie sprawozdawczym Grupa nie posiadała aktywów finansowych kwalifikujących się do tej kategorii wyceny.

Składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez wynik, jeżeli nie spełnia kryteriów wyceny w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody oraz nie jest instrumentem kapitałowym wyznaczonym w momencie początkowego ujęcia do wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. Ponadto do tej kategorii zalicza się aktywa finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez wynik ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSSF 9.

Aktywa finansowe zaliczone do kategorii wycenianych w zamortyzowanym koszcie oraz wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody ze względu na model biznesowy i charakter przepływów z nimi związanych podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy w celu ujęcia oczekiwanych strat kredytowych, niezależnie od tego, czy wystąpiły przesłanki utraty wartości.

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające wykazywane są w następujących pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej:

Na dzień nabycia Grupa wycenia zobowiązania finansowe w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości godziwej otrzymanej kwoty. Koszty transakcji Grupa włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich zobowiązań finansowych, poza kategorią zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez wynik.

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych, jako wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa zalicza instrumenty pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta.

Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym w działalności finansowej.

Rachunkowość zabezpieczeń

Wszystkie pochodne instrumenty zabezpieczające wyceniane są w wartości godziwej. W części, w jakiej dany instrument zabezpieczający stanowi efektywne zabezpieczenie, zmiana wartości godziwej instrumentu ujmowana jest w pozostałych całkowitych dochodach i kumulowana w kapitale z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne. Nieefektywną część zabezpieczenia ujmuje się niezwłocznie w wyniku finansowym.

W momencie, gdy pozycja zabezpieczana wpływa na wynik finansowy, skumulowane zyski i straty z wyceny pochodnych instrumentów zabezpieczających, ujęte poprzednio w pozostałych całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do wyniku finansowego. Reklasyfikacja prezentowana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów.

Zapasy

Zapasy (towary) wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o otrzymane rabaty oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Towary wyceniane są według cen zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FI-FO. Jeżeli koszt zakupu składnika zapasów jest wyższy od jego wartości netto możliwej do uzyskania, dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości różnicy między kosztem przetworzenia lub kosztem zakupu składnika a jego wartością netto możliwą do uzyskania.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonywane są także w przypadku utraty ich wartości z powodu uszkodzenia i braku możliwości przywrócenia ich cech użytkowych. W takiej sytuacji zapasy te podlegają utylizacji.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związanych z utratą ich wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych składników obrotowych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.

Dotacje

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Jednostka spełni konieczne warunki i otrzyma takie dotacje. Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Jednostkę aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w rachunek zysków i strat systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów. Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu zrefundować.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla których ryzyko zamiany wartości jest nieznaczne, a także środki pieniężne w drodze (wpłaty utargów z kas placówek handlowych na rachunek bankowy).

Kapitał własny

Na kapitały własne składają się:

Wartość nominalna kapitałów Spółki (z wyjątkiem kapitału z aktualizacji) wynika z umów, statutów, a także pozostawionych w jednostce zysków lub niepokrytych strat.

Rezerwy na świadczenia pracownicze

Wykazywane w bilansie zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują następujące tytuły:

Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.

Grupa tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa na niewykorzystane urlopy stanowi rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.

Inne rezerwy

Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Grupie ciąży obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartości pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym składnikiem pasywów.

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązanie warunkowe jest możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej liczby niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki lub wynikają z obecnego obowiązku, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu finansowym, ponieważ:

Zobowiązania warunkowe nabyte w drodze połączenia jednostek gospodarczych ujmowane są w bilansie, jako rezerwy na zobowiązania.

Możliwe wpływy zawierające korzyści ekonomiczne dla Grupy, które nie spełniają jeszcze kryteriów ujęcia, jako aktywa, stanowią aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w bilansie. Informację o zobowiązaniach i aktywach warunkowych ujawnia się w dodatkowych notach objaśniających.

Kredyty i pożyczki oprocentowane

Kredyty i pożyczki oprocentowane klasyfikowane są przez Grupę, jako zobowiązania finansowe.

W momencie początkowego ujęcia kredyty i pożyczki oprocentowane wycenia się w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.

Po początkowym ujęciu kredyty i pożyczki oprocentowane wycenia się po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem sytuacji, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne. Jeżeli wycena kredytów i pożyczek oprocentowanych według skorygowanej ceny nabycia nie odbiega w istotny sposób od wyceny w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezależnie od umownego terminu ich zapłaty oraz tę część zobowiązań z pozostałych tytułów, która jest wymagalna w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W momencie początkowego ujęcia zobowiązania wycenia się w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej otrzymanej zapłaty. Wartość ta określana jest na podstawie ceny transakcji lub (w przypadku braku możliwości określenia tej ceny) zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych uiszczonych płatności.

Po początkowym ujęciu wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu i instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami, wycenia się, co do zasady, w zamortyzowanej cenie nabycia, stosując metodę efektywnej stopy procentowej. Jeżeli wycena według skorygowanej ceny nabycia nie odbiega w istotny sposób od wyceny w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

W przypadku zobowiązań o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich zobowiązań w zamortyzowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniężne i inne). Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością w zamortyzowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymagającej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na cechy jakościowe sprawozdania finansowego.

Zobowiązania przeznaczone do obrotu i instrumenty pochodne będące zobowiązaniami wycenia się po początkowym ujęciu w wartości godziwej.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” opłacone z góry koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

Po stronie pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w pozycji „Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe” oraz „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” Spółka wykazuje w szczególności:

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w ramach „Zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązaniach”.

Kursy przeliczeniowe

Na dzień bilansowy pieniężne pozycje aktywów i pasywów jednostki w walucie obcej (środki pieniężne, należności i zobowiązania) wycenia się po kursie natychmiastowej wymiany obowiązującym w tym dniu, tj. po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty. Pozostałe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się w wartości wynikającej z pierwotnego ujęcia w księgach.

Ujmowanie przychodów

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za towary i produkty dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody ze sprzedaży towarów ujmuje się w momencie dostarczenia towaru klientowi, a wszelkie prawa do niego zostały przekazane odbiorcy oraz po spełnieniu warunków:

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w momencie wystawienia faktury stanowiącej podstawę realizacji usługi.

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane memoriałowo.

Przychody z oferty promocyjnej wynikające z podpisanej umowy na wynajem powierzchni magazynowej rozliczany jest w oparciu o SKI 15 proporcjonalnie do okresu trwania umowy najmu.

Podatek dochodowy

Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych.

Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek dochodowy ujmowany jest w wyniku finansowym, z wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpośrednio z kapitałem własnym. Wówczas ujmuje się go w kapitale własnym.

Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów księgowych, a ich wartością ustalaną dla celów podatkowych.

Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawalny do wysokości, w jakiej prawdopodobne jest pomniejszenie przyszłych zysków podatkowych o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązań z tytułu podatku odroczonego nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia (poza sytuacją ujęcia po połączeniu jednostek gospodarczych) innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie wpływa ani na wynik podatkowy, ani na wynik księgowy.

Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i udziały we wspólnych przedsięwzięciach, chyba, że Spółka jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci. Aktywa z tytułu podatku odroczonego wynikające z przejściowych różnic w odliczeniach związanych z takimi inwestycjami i udziałami ujmuje się w zakresie odpowiadającym prawdopodobnym zyskom podlegających opodatkowaniu, które będzie można skompensować różnicami przejściowymi, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że w przewidywanej przyszłości różnice te odwrócą się.

Wartość bilansowa składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega przeglądowi na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla odzyskania składników aktywów lub jego części, wartość tę należy odpowiednio pomniejszyć.

Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego oblicza się przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie zostanie wymagalne, zgodnie z przepisami (stawkami) podatkowymi obowiązującymi prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego odzwierciedla konsekwencje podatkowe sposobu, w jaki Spółka spodziewa się odzyskać lub rozliczyć wartość bilansową aktywów i zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego kompensuje się w przypadku wystąpienia prawa do kompensaty bieżących pozycji aktywów i zobowiązań podatkowych, o ile pozycje są opodatkowane przez ten sam organ podatkowy, a Spółka chce rozliczać swoje bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe na zasadzie netto.

Błąd istotny

Błąd jest istotny, jeżeli może indywidualnie lub w sumie z innymi błędami wpływać na decyzje ekonomiczne użytkowników sprawozdania finansowego. Błędy poprzedniego okresu to błędy w sprawozdaniu za jeden lub kilka poprzednich okresów.

Kwota korekty błędu istotnego odnoszącego się do ubiegłych okresów obrotowych powinna zostać wykazana w sprawozdaniu finansowym, jako korekta zysku/straty z lat ubiegłych. Dane porównywalne powinny zostać przekształcone, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niewykonalne ze względów praktycznych. Przez przekształcenie danych porównywalnych należy rozumieć doprowadzenie danych roku poprzedniego do porównywalności z danymi roku bieżącego. W tym celu kwotę błędu istotnego należy wykazać w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni w następujący sposób:

Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

Zmiany polityki rachunkowości należy dokonać jedynie wtedy, gdy mają miejsce zmiany standardów rachunkowości oraz gdy Spółka dokonuje zmian w celu zapewnienia lepszej prezentacji sprawozdań finansowych.

Korekty wynikające ze zmiany polityki rachunkowości wykazuje się jako korekty zysku (straty) z lat ubiegłych i doprowadza się do porównywalności dane finansowe za rok poprzedni i prezentuje je według zasad obowiązujących w roku bieżącym.

Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Walutą funkcjonalną sprawozdania jest polski złoty (PLN). Kwoty zaprezentowano w tysiącach złotych, chyba, że oznaczono inaczej.

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania w walutach obcych są przeliczane wg kursu NBP obowiązującego na ten dzień. Różnice kursowe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów prezentowane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Kursy walut 31.12.2020 Tabela nr 255/NBP/2020 31.12.2019 Tabela nr 251/NBP/2019
EUR 4,6148 4,2585
GDP 5,1327 4,9971
USD 3,7584 3,7977
CZK 0,1753 0,1676
HUF 0,0126 0,0128
TRY 0,5029 0,6380

Na dzień bilansowy pieniężne pozycje aktywów i pasywów Jednostki w walucie obcej (środki pieniężne, należności i zobowiązania) wycenia się po kursie natychmiastowej wymiany obowiązującym w tym dniu, tj. po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty. Pozostałe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się w wartości wynikającej z pierwotnego ujęcia w księgach.

porównywalność danych

Od 01 stycznia 2019 roku Grupa przyjęła do stosowania nowy standard MSSF 16 „Leasing” w odniesieniu do umowy długoterminowej na wynajem powierzchni magazynowej prezentowanej jako prawo do użytkowania. Na dzień zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy zobowiązania z tytułu leasingu zostały wyceniane w wartości bieżącej pozostałych opłat, zdyskontowanych przy użyciu rocznej stopy dyskontowej uzależnionej od waluty, przedmiotu użytkowania oraz trwania umów wynoszącej 2,19%, co odzwierciedla warunki na jakich Grupa otrzymałaby w banku finansowanie długoterminowe.

Zastosowanie MSSF 16 wpłynęło na wzrost o kwotę 18 950 tys. zł aktywów trwałych oraz zobowiązań finansowych krótko i długoterminowych z tytułu leasingu bez wpływu na kapitał własny.

W roku 2020 Grupa przyjęła do aktywów nowy środek trwały na podstawie umowy długoterminowej wynajmu powierzchni magazynowej zgodnie ze standardem MSSF 16 „Leasing”. Wartość brutto środka trwałego określona została na 4 036 tys. zł. Okres użytkowania określony został na 5 lat.

Grupa zgodnie ze standardem MSSF 16 rozpoznaje prawo do użytkowania:

Klasyfikacja aktywów 2020-12-31 2019-12-31
Budynki 11 936 13 278
Razem prawo do użytkowania 11 936 13 278

Prezentacja sprawozdań́ finansowych

Prezentacja sprawozdania z sytuacji finansowej

Zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” aktywa oraz zobowiązania prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako krótkoterminowe i długoterminowe.

Prezentacja sprawozdania z wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów

Zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” w skonsolidowanym sprawozdaniu całkowitych dochodów koszty prezentowane są w układzie funkcjonalnym.

Prezentacja sprawozdania z przepływów pieniężnych

Zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone jest metodą pośrednią.

Zysk przypadający na akcję

Zysk przypadający na jedną akcję za okres sprawozdawczy ustalany jest jako iloraz zysku netto za dany okres przypisanego akcjonariuszom i średniej ważonej liczby akcji występujących w tym okresie.

W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty błędów, Spółka prezentuje bilans sporządzony dodatkowo na początek okresu porównawczego.

Zasady wyceny

Wszystkie aktywa finansowe, z wyjątkiem wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, podlegają ocenie pod względem utraty wartości. Jeżeli Grupa stwierdzi przesłanki utraty wartości, podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów.

Szacunki i korekty

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym, w tym w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych.

Do najczęściej występujących szacunków zalicza się:

zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Rok 2020 przyniósł niewiele zmian w standardach rachunkowości w porównaniu do poprzednich okresów. Standardy zatwierdzone przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2020:

Według szacunków wymienione standardy i zmiany do standardów nie będą miały istotnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe w przypadku zastosowania przez Grupę na dzień bilansowy.

Grupa w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie skorzystała z dobrowolnego wcześniejszego zastosowania standardu lub interpretacji.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Przychody ze sprzedaży towarów 1 053 265 949 847
Pozostałe przychody ze sprzedaży 9 995 12 211
Przychody razem 1 063 260 962 058

Przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2020 roku w 100% stanowią przychody z działalności kontynuowanej. Podstawowym przedmiotem działalności jest internetowa detaliczna sprzedaż opon i felg. W ofercie handlowej Grupy OPONEO.PL są również inne akcesoria samochodowe. Sprzedaż tych towarów traktowana jest jako jeden segment operacyjny. Poza sprzedażą towarów Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży usług, które stanowią 0,94% ogółu przychodów ze sprzedaży. W związku z tym Grupa nie wydziela odrębnych segmentów działalności.

Struktura przychodów ze sprzedaży towarów

Przychody ze sprzedaży towarów 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Sprzedaż opon do aut osobowych 929 011 858 775
Sprzedaż felg 42 256 38 630
Sprzedaż opon motocyklowych 16 552 17 192
Sprzedaż opon ciężarowych 193 840
Sprzedaż towarów pozostałych 65 253 34 410
Razem sprzedaż towarów 1 053 265 949 847

Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny

Przychody ze sprzedaży 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Kraj 857 301 769 727
Zagranica 205 959 192 331
Przychody ze sprzedaży razem 1 063 260 962 058

W 2020 roku Grupa OPONEO.PL kontynuowała rozwój sprzedaży internetowej na rynkach europejskich. Sprzedaż detaliczna realizowana przez Grupę obejmowała obszar 13 państw na terenie Europy. Prowadzona przez Grupę sprzedaż jest sprzedażą klasyfikowaną jako sprzedaż detaliczna. Wartość sprzedaży dla jednego odbiorcy nie przekroczyła w 2020 roku 10% ogólnej sprzedaży.

Przychody i koszty operacyjne

Koszty operacyjne razem 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Koszty sprzedaży -161 360 -149 164
Koszty ogólnego zarządu -15 907 -9 340
Koszty operacyjne razem -177 267 -158 504
Struktura rodzajowa kosztów 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Amortyzacja -11 740 -12 752
Zużycie materiałów i energii -3 999 -3 410
Usługi obce -81 110 -74 341
Podatki i opłaty -2 044 -1 594
Koszty pracownicze -33 699 -27 473
Inne koszty operacyjne -44 675 -38 934
Koszty operacyjne razem -177 267 -158 504

Na wzrost kosztów usług obcych oraz innych kosztów operacyjnych w roku 2020 najistotniejszy wpływ miało zwiększenie zakresu działania Grupy i wynikający z niego wzrost usług outsourcingowych związanych z magazynem, wzrost liczby realizowanych przesyłek oraz zwiększenie opłat i prowizji dotyczących płatności

Wzrost zatrudnienia związany ze wzrostem skali działalności oraz zmiany wynagrodzeń wynikające z sytuacji na rynku pracy miały wpływ na wzrost kosztów pracowniczych w Grupie w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Pozostałe przychody operacyjne 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Rozliczenie otrzymanych dotacji 18 21
Rozliczenie sprzedaży aktywów 5 802
Rozwiązanie odpisów należności 185 127
Uznane reklamacje 1 276 1 532
Ujawnienia towarów 745 558
Pozostałe 642 1 167
Przychody operacyjne razem 2 871 4 207
Pozostałe koszty operacyjne 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Odpisy aktualizujące należności -467 -194
Koszt sprzedaży aktywów -486 0
Rozliczenie towarów handlowych -860 -165
Reklamacje -2 081 -2 984
Likwidacja nakładów na prace projektowe -1 410 0
Pozostałe -657 -647
Pozostałe koszty operacyjne razem -5 961 -3 990

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Odsetki 129 165
Dywidenda 10 10
Zysk na sp. aktywów finansowych 0 2 418
Różnice kursowe 0 0
Inne 159 0
Przychody finansowe razem 298 2 593
Koszty finansowe 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Odsetki -158 -449
Różnice kursowe -1 732 -103
Odpisy aktualizujące 0 -5
Opłaty leasingowe -480 -447
Inne -4 -4
Koszty finansowe razem -2 374 -1 008

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Podatek bieżący -7 212 -9 778
Podatek odroczony odniesiony na wynik finansowy 4 532 -228
podatek odroczony powstały w ciągu roku -272 -2 747
odwrócenia wcześniejszych odpisów 4 804 2 519
Podatek dochodowy razem -2 680 -10 006

Podatek odroczony dotyczy:

Uzgodnienia wyniku księgowego do podatkowego

Uzgodnienia wyniku księgowego do podatkowego 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Zysk/strata brutto 34 790 30 252
Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu: 9 167 8 666
amortyzacja 5 713 7 034
różnice kursowe z wyceny 254 513
rozliczenie rezerwy 348 24
utworzenie rezerw i odpisów 1 626 198
pozostałe KNKUP 1 222 893
odsetki budżetowe 4 4
Przychody niepodlegające opodatkowaniu: -1 822 -2 351
dotacje -18 -21
różnice kursowe z wyceny -11 -560
pozostałe przychody niepodatkowe -1 793 -1 770
Korekty otrzymane w następnym okresie -549 -549
Korekty bilansowe wykazane w poprzednim okresie -3 057 -2 007
Koszt własny z korekt bilansowo wykazanych w poprzednim okresie 2 513 1 701
Korekty bilansowe wykazane w następnym okresie 2 324 3 057
Koszt własny z korekt bilansowo wykazanych w następnym okresie -1 899 -2 513
Przychody podatkowe niebilansowe 23 23 223
Raty leasingowe -6 175 -5 650
Pozostałe koszty podatkowe/niebilansowe 4 003 0
Dochód do opodatkowania 39 318 53 829
Inne korekty - zyski kapitałowe 0 -2 419
Podatek od zysków kapitałowych 0 1 284
Rozliczenie straty -748 0
Dochód opodatkowany za granicą 1 466 1 238
Podatek od dochodu zagranicznego 162 201
Podstawa opodatkowania 37 104 52 591
Podatek dochodowy 7 050 9 577
Razem podatek 7 212 9 778

Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe

Podatek bieżący 2020-12-31 2019-12-31
Bieżący podatek dochodowy -7 212 -9 778
Razem aktywa podatkowe -7 212 -9 778
Zobowiązania podatkowe 2020-12-31 2019-12-31
Podatek dochodowy do zapłaty -7 212 -9 778
Razem podatek dochodowy -7 212 -9 778

Zysk na akcje

Zysk na akcję 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Zysk za okres przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 32 110 20 246
Średnioważona liczka akcji zwykłych (w szt.) 13 936 000 13 936 000
Zysk (strata) przypadające na jedną akcję - zwykły z działalności kontynuowanej 2,30 1,45

Zysk wypracowany przez Grupę w 2020 roku w całości dotyczy zysku z działalności kontynuowanej. Podstawowy zysk z działalności kontynuowanej na akcje wylicza się, jako iloraz zysku z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy Spółki dominującej oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu sprawozdawczego.

W 2020 roku liczba akcji zwykłych była niezmienna w całym okresie, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynosiła 13 936 000 sztuk.

Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na akcje wylicza się, jako iloraz zysku z działalności kontynuowanej przypadającego na akcjonariuszy Spółki dominującej oraz średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji w trakcie okresu sprawozdawczego. W związku z tym, iż w Jednostce nie występuje rozwodnienie akcji, wskaźnik rozwodnionego zysku z działalności kontynuowanej na akcje jest równy wskaźnikowi podstawowego zysku z działalności kontynuowanej na akcje.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Rzeczowe aktywa trwałe

Wzrost wartości środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wynikał głównie z ujęcia w aktywach Grupy, zgodnie z MSSF 16 „Leasing”, wynajmowanej powierzchni magazynowej.

Grupa na bieżąco rozpatruje, czy zaszły przesłanki utraty wartości posiadanych środków trwałych i wartości niematerialnych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa nie stwierdziła wystąpienia przesłanek wskazujących na potrzebę przeprowadzenia aktualizacji wyceny aktywów trwałych. Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych wykazana została w wartości netto wynikającej z ksiąg rachunkowych.

Struktura własnościowa środków trwałych 2020-12-31 2019-12-31
Własne 69 510 68 429
Użytkowane na podstawie umowy leasingu 13 746 13 936
- umowa leasingu finansowego - KŚT 7 1 810 658
- umowa leasingu finansowego - KŚT 1 11 936 13 278
Razem środki trwałe 83 256 82 365
Rzeczowe aktywa trwałe 01.01.2020-31.12.2020
Rzeczowe aktywa trwałe Grunty Budynki i obiekty Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne Środki trwałe w budowie i zaliczki Razem
Wartość brutto
Stan na 01.01.2020 5 490 68 921 8 622 5 030 18 636 3 769 110 468
Zwiększenia 0 6 744 782 1 131 3 016 2 730 14 403
Zmniejszenia 0 0 -48 -693 0 -3 201 -3 942
Stan na 31.12.2020 5 490 75 665 9 356 5 468 21 652 3 298 120 929
Umorzenie
Stan na 01.01.2020 0 -10 174 -6 371 -1 854 -9 706 0 -28 105
Zwiększenia 0 -6 906 -709 -808 -1 691 0 -10 114
Zmniejszenia 0 0 48 498 0 0 546
Stan na 31.12.2020 0 -17 080 -7 032 -2 164 -11 397 0 -37 673
Aktywa trwałe netto – Stan na 31.12.2020 5 490 58 585 2 324 3 304 10 255 3 298 83 256
Rzeczowe aktywa trwałe 01.01.2019-31.12.2019
Rzeczowe aktywa trwałe Grunty Budynki i obiekty Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne Środki trwałe w budowie i zaliczki Razem
Wartość brutto
Stan na 01.01.2019 5 490 50 312 6 971 3 244 16 272 88 82 377
Zwiększenia 0 18 609 1 696 1 786 2 364 6 761 31 216
Zmniejszenia 0 0 -44 0 -3 079 -3 123
Stan na 31.12.2019 5 490 68 921 8 623 5 030 18 636 3 770 110 470
Umorzenie
Stan na 01.01.2019 0 -3 493 -4 049 -1 533 -7 541 0 -16 616
Zwiększenia 0 -6 681 -2 363 -321 -2 165 0 -11 530
Zmniejszenia 0 0 41 0 0 0 41
Stan na 31.12.2019 0 -10 174 -6 371 -1 854 -9 706 0 -28 105
Aktywa trwałe netto – Stan na 31.12.2019 5 490 58 747 2 252 3 176 8 930 3 770 82 365

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne 01.01.2020-31.12.2020
Wartości niematerialne Wartość firmy Prawa autorskie, licencje i inne Nakłady na niezakończone wartości niematerialne Razem
Wartość brutto
Stan na 01.01.2020 19 950 41 758 12 580 74 288
Zwiększenia 20 940 33 292 29 198 83 430
Zmniejszenia 0 0 -30 797 -30 797
Stan na 31.12.2020 40 890 75 050 10 981 126 921
Umorzenie
Stan na 01.01.2020 0 -34 278 0 -34 278
Zwiększenia 0 -4 025 0 -4 025
Zmniejszenia 0 0 0 0
Stan na 31.12.2020 0 -38 303 0 -38 303
Wartość netto – Stan na 31.12.2020 40 890 36 747 10 981 88 618
Wartości niematerialne 01.01.2019-31.12.2019
Wartości niematerialne Wartość firmy Prawa autorskie, licencje i inne Nakłady na niezakończone wartości niematerialne Razem
Wartość brutto
Stan na 01.01.2019 25 806 42 845 11 995 58 353
Zwiększenia 0 510 1 095 1 605
Zmniejszenia -5 856 -1 597 -510 -7 963
Stan na 31.12.2019 19 950 41 758 12 580 74 288
Umorzenie
Stan na 01.01.2019 0 -33 793 0 -33 793
Zwiększenia 0 -2 082 0 -2 082
Zmniejszenia 0 1 597 0 1 597
Stan na 31.12.2019 0 -34 278 0 -34 278
Wartość netto – Stan na 31.12.2019 19 950 7 480 12 580 40 010

Wykorzystywane przez Grupę wartości niematerialne związane są z podstawową działalnością Grupy. Na dzień bilansowy Grupa nie wykorzystuje w działalności składników wartości niematerialnych, których okres użytkowania jest nieokreślony.

W 2020 roku Grupa podjęła decyzję o zaprzestaniu kontynuowania prac nad czterema projektami o nazwach „Serwis samochodowy”, „Sklep internetowy Oponeo.Com USA” a dotychczasowe nakłady o łącznej wartości 1 261 tys. zł. Odniesiono w ciężar kosztów operacyjnych, jako negatywne prace rozwojowe.

Całkowita wartość amortyzacji zaprezentowanych w tabeli powyżej składników ujęta została w pozycji koszty sprzedaży w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do prezentowanych wartości niematerialnych nie wystąpiły przesłanki utraty wartości.

Badania i rozwój

Grupa OPONEO.PL w roku 2020 kontynuowała realizacje projektów sklepów internetowych dla rynków zagranicznych oraz sklepów na rynku polskim do obsługi sprzedaży opon i akcesoriów motoryzacyjnych. Wydatki na projekty spółka klasyfikuje, jako prace rozwojowe. Projekty realizowane są ze środków własnych. Na dzień bilansowy aktywa te nie były amortyzowane, ponieważ nie zostały przyjęte do użytkowania. Spółka na dzień bilansowy przeprowadziła testy na utratę wartości prac rozwojowych nieprzyjętych do użytkowania. Utrata wartości nie wystąpiła.

.

Nakłady na wartości niematerialne 2020-12-31 2019-12-31
Stan na początek okresu 12 639 12 054
Nakłady w okresie 2 079 1 040
Przyjęcie do użytkowania -2 475 -455
Negatywne prace rozwojowe -1 262 0
Nakłady razem 10 981 12 639

Długoterminowe aktywa finansowe – jednostki stowarzyszone

Struktura długoterminowych aktywów finansowych Posiadane udziały na 2020-12-31 Ilość udziałów Posiadane udziały na 2020-12-31 Wartość udziałów
Eximo Project Sp. z o.o. 10,00% 1

Na dzień bilansowy Grupa OPONEO.PL w sprawozdaniu finansowym wykazała udziały i akcje w podmiotach powiązanych i jednostkach pozostałych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku udziały w jednostkach zależnych zostały wycenione według ceny nabycia, co Grupa uznała za ich wartość godziwą na dzień bilansowy. Zdaniem Jednostki wartość nabycia udziałów i akcji odpowiada ich wartości godziwej głównie z uwagi na fakt, iż Spółka, w których jednostka posiada udziały i akcje nie jest kwotowana na aktywnym rynku.

Podatek odroczony

Podatek odroczony 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Stan na początek okresu 1 050 1 326
Zwiększenia 1 652 312
Zmniejszenia -1 489 -588
Stan na koniec okresu 1 213 1 050
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Stan na początek okresu 3 124 3 171
Zwiększenia 7 440 2 765
Zmniejszenia -6 482 -2 812
Stan na koniec okresu 4 082 3 124

Podatek odroczony wykazany w bieżącym sprawozdaniu finansowym Grupy OPONEO.PL naliczony został od różnic przejściowych z tytułu utworzonej rezerwy na niewykorzystane urlopy na dzień 31 grudnia 2020 roku. Nie naliczono podatku odroczonego od utworzonych rezerw na należności z uwagi na ich niepodatkowy charakter.

Informację na temat wyliczeń podatku odroczonego zaprezentowano w punkcie 4.1.4.

Zapasy

Zapasy wykazane przez Grupę w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku dotyczą zapasów towarów handlowych. Na dzień bilansowy wycenione zostały w cenie zakupu. W roku 2020 dokonano odpisu aktualizującego zapasy pozostałych towarów handlowych w kwocie 74 tys. zł. Posiadany system magazynowy pozwala na efektywne zarządzanie stanem magazynowym i jego rotacją. Automatyczna analiza daty produkcji opon (DOT) wpływa na kolejność wydawania towaru i tym samym zapobiega pozostawaniu w magazynach starych, nierotujących opon. Nie występują również zmiany cen na rynku, które zmuszałyby Grupę do sprzedaży towarów z ujemną marżą.

.

Zapasy towarów 2020-12-31 2019-12-31
Opony do aut osobowych 54 279 73 970
Opony do aut ciężarowych 11 23
Opony motocyklowe 983 500
Felgi i akcesoria 14 421 13 949
Pozostałe akcesoria 30 481 11 383
Razem zapasy 100 175 99 825

Pozycja zapasów towarów przedstawiona jako pozostałe akcesoria dotyczy głównie sprzętu i części rowerowych, a także innych akcesoriów turystycznych stanowiących aktywa obrotowe Dadelo S.A. oraz narzędzia będące zapasami towarów handlowych w spółce Rotopino S.A.

Klasyfikacja instrumentów finansowych

Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych

Wartość aktywów finansowych prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSSF 9:

Klasy instrumentów finansowych 2020-12-31

Pozycje bilansowe AZK AWG-O AWG-W IUTW ASD IZ Poza MSR 39 Ogółem
Aktywa finansowe
Aktywa trwałe
Należności i pożyczki 1 713 0 0 0 0 0 0 1 713
Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe 0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 49 975 0 0 0 0 0 0 49 975
Pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 0
Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 69 0 0 0 0 0 0 69
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 0 0 55 334 55 334
Razem 51 757 0 0 0 0 0 55 334 107 091

Klasy instrumentów finansowych 2019-12-31

Pozycje bilansowe AZK AWG-O AWG-W IUTW ASD IZ Poza MSR 39 Ogółem
Aktywa finansowe
Aktywa trwałe
Należności i pożyczki 91 0 0 0 0 0 0 91
Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 1 1
Aktywa obrotowe 0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 44 325 0 0 0 0 0 0 44 325
Pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 0
Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 0 0 79 329 0 79 329
Razem 44 416 0 0 0 0 79 329 1 123 746

Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSSF 9:

Pozycje bilansowe ZZK ZWGW-O ZWGW-W UGF WZP IZ Poza MSR 39 Ogółem
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 0 0 0 0 0 0 0
Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 8 987 0 0 0 0 0 0 8 987
Zobowiązania krótkoterminowe 0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 126 611 0 0 0 0 0 0 126 611
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 4 973 0 0 0 0 0 0 4 973
Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 8 667 0 0 0 0 0 0 8 667
Razem 149 238 0 0 0 0 0 0 149 238
Pozycje bilansowe ZZK ZWGW-O ZWGW-W UGF WZP IZ Poza MSSF 9 Ogółem
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 0 0 0 0 0 0 0
Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 9 033 0 0 0 0 0 0 9 033
Zobowiązania krótkoterminowe 0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 152 736 0 0 0 0 0 0 152 736
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 963 0 0 0 0 0 0 963
Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 6 008 0 0 0 0 0 0 6 008
Razem 168 740 0 0 0 0 0 0 168 740
Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej

Wartość godziwa definiowana jest jako cena, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny.

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy:

- Poziom 1 - ceny notowane na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań,

- Poziom 2 - dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące na cenach),

- Poziom 3 - dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).

Na dzień 31.12.2020 oraz w okresie porównawczym Grupa nie posiadała instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Przekwalifikowanie

Zarówno w 2020 roku, jak i w poprzednich okresach, Grupa nie zmieniła modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi w taki sposób, aby zmiana powodowała konieczność przekwalifikowania tych aktywów pomiędzy kategoriami aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik lub całkowite dochody, a także wycenianych w zamortyzowanym koszcie.

Zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Na dzień 31.12.2020 Grupa nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do zaprzestania ujmowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe podlegające kompensacie

Grupa nie wykazuje aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w kwotach netto, spełniających wymogi kompensaty określone w MSR 32.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2020-12-31 2019-12-31
Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane 63 5
Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe 46 030 42 068
w tym przedpłaty 2 390 7 448
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług -374 -334
Należność z tytułu podatków 2 841 2 176
Pozostałe należności 182 5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 233 405
Razem należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 49 975 44 325
Odpisy aktualizujące należności 2020-12-31 2019-12-31
Stan na początek okresu -334 -403
Zwiększenia 244 -194
Zmniejszenia -204 263
Stan na koniec okresu -294 -334
Należności z tytułu dostaw i usług 2020-12-31 2019-12-31
Terminowe 39 136 39 947
Przeterminowane 6 583 1 792
do 1 m-ca 6 010 687
od 1 m-ca do 6 m-cy 208 638
od 6 m-cy do 1 roku 195 139
powyżej 1 roku 170 328
Razem należności z tytułu dostaw i usług 45 719 41 739

Rezerwy na należności wątpliwe tworzy się w oparciu o analizę ich ściągalności. Ujęte odpisy z tytułu utraty wartości stanowią różnicę pomiędzy wartością bilansową takich należności z tytułu dostaw i usług a bieżącą wartością spodziewanych wpływów. W 2020 roku dokonano odpisów aktualizujących należności powyżej 365 dni w kwocie 244 tys. zł. Grupa na ma żadnego zabezpieczenia na poniższe kwoty.

Rozliczenia międzyokresowe zaprezentowane w aktywach Sprawozdania finansowego Grupy OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią koszty szkoleń, licencji oraz ubezpieczeń przyszłego okresu sprawozdawczego.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe 2020-12-31 2019-12-31
Stan na początek okresu 0 0
Udzielone pożyczki 950 0
Naliczone odsetki 17 0
Spłaty -17 0
Wycena kontraktu 69 0
Stan na koniec okresu 1 019 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Posiadane przez Grupę OPONEO.PL, środki pieniężne w wysokości 80 517 tys. zł gwarantowały finansowanie bieżącej działalności.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2020-12-31 2019-12-31
Środki pieniężne w kasie 4 9
Środki pieniężne w banku 45 117 25 334
Lokaty 3 511 49 143
Inne 6 702 4 843
Razem 55 334 79 329
Lokaty bankowe są zakładane na różne okresy od jednego dnia, tzw. overnight, do kilku tygodni, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne. Oprocentowanie lokat jest uzgadniane indywidualne w dniu ich zakładania. Pozycja inne środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2020 roku obejmuje kwotę 6 689 tys. zł wynikającą z płatności elektronicznych oraz kwotę 13 tys. zł stanowiącą środki pieniężne w drodze.
Struktura walutowa środków pieniężnych (w przeliczeniu na PLN)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - struktura walutowa 2020-12-31 2019-12-31
w PLN 33 628 58 854
w EUR 16 310 17 607
w GBP 2 343 1 687
w USD 1 198 174
w HUF 353 85
w TRY 74 161
w CZK 1 428 761
Razem 55 334 79 329

Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 13 936 000 i dzieli się na 8 676 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz 1 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów OPONEO.PL S.A na dzień 31 grudnia 2020 roku
Akcjonariusz Liczba akcji 31.12.2020 Udział w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w % 31.12.2020 Liczba akcji 31.12.2019 Udział w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w % 31.12.2019
Ryszard Zawieruszyński 3 081 200 22,11 3 283 097 23,56
Dariusz Topolewski 3 001 592 21,54 3 001 592 21,54
Rockbridge TFI S.A. 0 0 2 108 503 15,13
Generali PTE S.A. 1 531 274 10,99 1 282 645 9,2
AEGON OFE 1 155 000 8,29 1 155 000 8,29
Norges Bank 968 838 6,95 0 0
Pozostali 4 198 096 30,12 3 105 163 22,28
Razem 13 936 000 100,00 13 936 000 100,00

Pozostałe kapitały własne

Kapitał zapasowy

W Grupie tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy w części utworzonej z zysku może zostać przeznaczony na dywidendę.

Pozostałe kapitały własne 2020-12-31 2019-12-31
Nadwyżka ze sprzedaży akcji 26 145 26 145
Emisja akcji 11 340 11 340
Kapitał z podziału zysku 118 353 76 191
Sprzedaż akcji własnych 24 257 24 257
Akcje własne 0 0
Różnice kursowe z przeliczeń 191 64
Zysk/strata za rok obrotowy 32 110 20 246
Razem 212 396 158 243

Zmiana wartości pozostałych kapitałów własnych w 2020 roku był efektem min. ujęcia wyniku za rok ubiegły w wysokości 10 766 tys. zł.

Wypłata dywidendy z zysku
Dywidenda 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
Kwota wypłaconej dywidendy z zysku 5 575 4 878
Kwota za akcje 0,40 0,35
Kapitał rezerwowy

W Grupie tworzono w poprzednich okresach sprawozdawczych z kapitału zapasowego kapitał rezerwowy przeznaczony na odkup akcji własnych. Kapitał ten w części utworzonej z zysku mógł zostać także przeznaczony na dywidendę oraz na zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy.

Zobowiązania finansowe

OPONEO.PL S.A. posiada możliwość korzystania z wielocelowej linii kredytowej zaciągniętej w BNP Paribas Bank Polska S.A. Limit kredytowy wynosi 120 000 tys. zł. Okres kredytowania określono do dnia 23 sierpnia 2028 roku. Oprocentowanie kredytu stanowi stopa bazowa WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę w wysokości 0,8 p.p.

Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z linii kredytowej są:

OPONEO.PL S.A. posiada w mBanku S.A. możliwość korzystania z linii na finansowanie bieżącej działalności, udzielonej na podstawie umowy z dnia 28 października 2020 roku. Limit wynikający z tej linii wynosi 19.000,00 tys. PLN. Okres korzystania z Linii określono do dnia 30 czerwca 2022 roku. W ramach linii w dniu 28 października 2020 udzielono elektronicznego kredytu na zapłatę zobowiązań w kwocie 19 000 tys. PLN z terminem spłaty 31 maja 2021 roku. Oprocentowanie kredytu stanowi stopa bazowa WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę w wysokości 1,0 p.p.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka miała zerowe wykorzystanie kredytu .

Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z linii na finansowanie bieżącej działalności są:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

- 2 weksle in blanco z deklaracją wekslową – do ew. wystawionych w ramach linii gwarancji.

W III kwartale 2019 roku OPONEO.PL S.A. poręczyła umowę wielocelowej linii kredytowej udzielonej na rzecz spółki powiązanej Dadelo S.A. przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna o kwocie limitu 32 000 tys. zł. Poręczenie udzielone zostało do kwoty 48 000 tys. zł do dnia 30 września 2032 roku. Spółka Dadelo na dzień bilansowy wykorzystywała linię kredytową w kwocie 4 973 tys. zł.

Dnia 07 września 2020 roku spłacona została pożyczka w kwocie 9 500 tys. zł wraz z odsetkami udzielona Ryszardowi Zawieruszyńskiemu w II kwartale 2020 roku.

Ponadto OPONEO.PL S.A. ani spółki od niej zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub poręczeń pożyczek oraz nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu o wartości znaczącej dla działalności Grupy OPONEO.PL.

Spółka OPONEO.PL S.A. zawarła umowy na wynajem powierzchni magazynowej z firmami:

na podstawie, których jest zobowiązana do przedstawienia wynajmującemu w terminie 21 dni od jej podpisania bezwarunkowej, przenoszalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej wyrażonej w euro. Gwarancja ma być utrzymywana przez cały okres najmu pomieszczeń magazynowych.

W związku z zawarciem umowy z firmą AIFM PL III Sp. z o.o. (wcześniej: PDC Industrial Center 43 Sp. z o.o.) na wynajem powierzchni magazynowej, w dniu 30 października 2020 roku została zmieniona gwarancja bankowa wystawiona przez BNP Paribas Bank Polska S.A.do kwoty 308,1 tys. euro. Gwarancja jest ważna do dnia 31 stycznia 2022 roku.

W związku z zawarciem kolejnej umowy z firmą AIFM PL I Sp. z o.o. na wynajem dodatkowej powierzchni magazynowej, 30 października 2020 roku wystawiona została przez BNP Paribas Bank Polska S.A.gwarancja bankowa do kwoty 236,7 tys. euro. Gwarancja jest ważna do 31 stycznia 2022 roku.

W związku z rozwojem bazy magazynowej spółki, wystawiona została przez BNP Paribas Bank Polska S.A.gwarancja bankowa na rzecz Castleport Investments sp. z o. o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa do kwoty 1 130 tys. euro. Gwarancja ważna jest do 31.12.2021.

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa kontynuowała umowy leasingowe z Millenium Leasing Sp. z o.o. w Warszawie dotyczące nabycia wózków widłowych wykorzystywanych do obsługi zamówień w magazynach spółki Oponeo.pl S.A. Okres leasingu obejmuje lata 2019-2024 na łączną kwotę 1 824 tys. PLN. Zabezpieczeniem umów są weksle gwarancyjne „in blanco” bez protestu, wystawione przez Spółkę.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2020-12-31 2019-12-31
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane 119 48
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 90 455 67 586
Zaliczki otrzymane 2 098 23 423
Zobowiązania wekslowe 24 181 36 800
Zobowiązania z tytułu innych podatków, opłat i świadczeń społecznych 3 671 21 788
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 4 372 1 386
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 699 1 693
Inne zobowiązania 16 12
Razem krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 126 611 152 736

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania obejmują również zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, które zostały ujęte w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej w oddzielnej pozycji.

Zobowiązania wekslowe wykazywane przez Grupę dotyczą zapłaty w transakcjach handlowych. Wynikają z odroczenia terminu płatności do dostawcy za zakupiony przez Grupę towar. Weksle płatne są w oznaczonym dniu bez dodatkowych opłat i odsetek. Zobowiązania handlowe i weksle ujęto w wartości nominalnej, gdyż są one wymagalne w krótkim okresie.

Wykazane w pasywach na dzień 31 grudnia 2020 roku rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczeń otrzymanych dotacji unijnych oraz przychodów przyszłych okresów związanych w rozliczaniem w czasie środków na adaptację magazynów zgodnie z SKI 15. W tabeli zaprezentowano rozliczenia międzyokresowe przychodów z podziałem na krótkookresowe i długookresowe (powyżej jednego roku).

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2020-12-31 2019-12-31
Terminowe 115 126 127 273
Przeterminowane 1 727 584
do 1 m-ca 1 250 133
od 1 m-ca do 6 m-cy 258 159
od 6 m-cy do 1 roku 125 221
powyżej 1 roku 94 71
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług 116 853 127 857
Rozliczenia międzyokresowe 2020-12-31 2019-12-31
Rozliczenie dotacji 288 326
Pozostałe 2 096 3 746
Razem rozliczenia międzyokresowe 2 384 4 072
w tym krótkoterminowe 1 699 1 693
w tym długoterminowe 685 2 379

Pozostałe zobowiązania finansowe

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa kontynuowała umowy leasingowe z Millenium Leasing Sp. z o.o. w Warszawie dotyczące nabycia wózków widłowych wykorzystywanych do obsługi zamówień w magazynach spółki Oponeo.pl S.A. Okres leasingu obejmuje lata 2019-2024 na łączną kwotę 1 824 tys. PLN. Zabezpieczeniem umów są weksle gwarancyjne „in blanco” bez protestu, wystawione przez Grupę.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiada umowę leasingu operacyjnego dotyczące samochodu zawartą w dniu styczniu 2020 roku ujętą w księgach jako leasing finansowy o wartości 255 tys. zł.

Od 01 stycznia 2019 roku Grupa przyjęła do stosowania nowy standard MSSF 16 „Leasing” w odniesieniu do umowy długoterminowej na wynajem powierzchni magazynowej prezentowanej jako prawo do użytkowania. Na dzień zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy zobowiązania z tytułu leasingu zostały wyceniane w wartości bieżącej pozostałych opłat, zdyskontowanych przy użyciu rocznej stopy dyskontowej uzależnionej od waluty, przedmiotu użytkowania oraz trwania umów wynoszącej 2,19% na kwotę łączną 18 590 tys. PLN

W 2020 roku Grupa zawarła umowę wynajmu długookresowego powierzchni magazynowej przeznaczonej do magazynowania pozostałych akcesoriów, prezentując ją w księgach w oparciu o MSSF „Leasing” jako leasing. Wartość została wyceniona jako wartość opłat, zdyskontowanych przy użyciu rocznej stopy dyskontowej wynoszącej 1,67% na kwotę 4 036 tys. zł.

Zobowiązania z tytułu leasingu Minimalne opłaty leasingowe 2020-12-31 Minimalne opłaty leasingowe 2019-12-31 Wartość bieżąca opłat leasingowych 2020-12-31 Wartość bieżąca opłat leasingowych 2019-12-31
Poniżej jednego roku 7 527 6 008 7 527 6 008
Od jednego do pięciu lat 8 987 9 033 8 987 9 033
Powyżej pięciu lat 0 0 0
Zobowiązania leasingowe razem 16 540 15 041 16 540 15 041

Rezerwy krótkoterminowe

Rezerwy krótkoterminowe 2020-12-31 2019-12-31
Rezerwy na niewykorzystane urlopy 949 486
Rezerwy na zobowiązania 18 42
Rezerwy krótkoterminowe razem 967 528

W Sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa wykazuje rezerwy krótkoterminowe obejmujące rezerwy na świadczenia pracownicze oraz rezerwę na koszty usług obcych.

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 2020-12-31 2019-12-31
Stan na początek okresu 486 462
Zwiększenia 2 933 1 880
Zmniejszenia -2 470 -1 856
Stan na koniec okresu 949 486
Pozostałe rezerwy 2020-12-31 2019-12-31
Stan na początek okresu 42 46
Zwiększenia - obciążenie wyniku finansowego 0 0
Zmniejszenia - uznanie wyniku finansowego -24 -4
Stan na koniec okresu 18 42

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawowe dane skonsolidowane spółek zależnych

Podstawowe dane spółek zależnych Aktywa trwałe 2020-12-31 Suma bilansowa 2020-12-31 Wynik netto 01.01.2020-31.12.2020
Opony.pl Sp. z o.o. 0 1 334 -337
Oponeo International sp. z o.o. 0 136 -15
Oponeo.de GmbH 0 4 497 659
OPONEO.CO.UK LTD 0 5 786 645
OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi 0 228 -136
Oponeo Brandhouse S.K.A. 38 5 116 2
Rotopino S.A. 3 540 23 683 2 766
Hurtopon.pl Sp. z o.o. 1 101 -95
Dadelo SA 11 989 32 131 5 250

Korekta błędu

Grupa OPONEO.PL nie dokonywała korekty błędu za lata poprzedzające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe z tytułu linii kredytowej i gwarancji bankowej szczegółowo opisano w punkcie 4.2.14.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Ryzyko finansowe

Elementy mające wpływ na działalność Grupy OPONEO PL:

31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019
Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa
Waluta EUR 26 851 25 430 22 219 38 558
Waluta GBP 7 075 871 8 718 3 629
Waluta USD 1 600 1 150 7 009 1 805
Waluta CZK 1 465 264 784 43
Waluta TRY 228 285 353 283
Waluta HUF 365 1 390 85 5

W przypadku wahań kursów o 15% aktywa i pasywa za 2019 rok przedstawiałyby się następująco:

31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020
Bieżące Bieżące Wzrost kursu o 15% Wzrost kursu o 15% Spadek kursu o 15% Spadek kursu o 15%
Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa
Waluta EUR 26 851 25 430 30 879 29 244 22 823 21 615
Waluta GBP 7 075 871 8 136 1 002 6 013 740
Waluta USD 1 600 1 150 1 840 1 323 1 360 978
Waluta CZK 1 465 264 1 685 304 1 245 224
Waluta TRY 228 285 262 328 194 242
Waluta HUF 365 1 390 420 1 599 311 1 185
Terminy zapadalności zobowiązań finansowych w 2020 roku do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 1 do 3 lat powyżej 3 lat
Zobowiązania finansowe niebedące instrumentami pochodnymi 120 586 8 767 8 251 736
zobowiązania handlowe 116 853 0 0 0
zobowiązania z tytułu leasingu 3 733 3 794 8 251 736
kredyty bankowe 0 4 973 0 0
wyemitowane obligacje 0 0 0 0
Instrumenty pochodne 0 0 0 0
opcje 0 0 0 0
Razem 120 586 8 767 8 251 736

Sprawy sądowe

W okresie objętym niniejszym raportem Grupa OPONEO.PL nie dokonywała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.

W 2020 roku, jak również do dnia przekazania przedmiotowego raportu okresowego nie toczyły się ani nie toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Grupy, których wartość stanowi pojedynczo lub łącznie co najmniej 10% kapitałów własnych OPONEO.PL.

wpływ pandemii sars-cov-2 na działalnośc grupy

Według ekspertów z GlobalData, firmy zajmującej się analizą danych i konsultingiem, e-commerce odgrywa kluczową rolę w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2. Zamknięci w domach klienci masowo przerzucili się na zakupy „w sieci”. Trend ten zgodnie z opiniami ekspertów będzie się utrzymywał i pozytywnie wpłynie na rozwój sektora e-commerce, a największymi beneficjentami będą detaliści. Wynika to głównie ze względów bezpieczeństwa i obaw o swoje zdrowie, dlatego obecnie konsumenci preferują zakupy online.

Na działalność Grupy w 2020 roku pandemia wirusa SARS-COV-2 również miała wpływ. W początkowym okresie roku widoczny był spadek zamówień w Polsce i w krajach europejskich (w szczególności we Włoszech, Francji i Hiszpanii), w których ogłoszony został stan epidemii w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Jednak za cały rok 2020 odnotowano wzrost przychodów krajowych i zagranicznych spółki łącznie o 10,5%. Pomimo trwającej pandemii i związanych z nią utrudnień w prowadzeniu działalności handlowej, spółka nie odnotowała problemów w dostawach zakupionego towaru jak i wysyłce do klientów.

Mimo zasygnalizowanych wyżej pozytywnych trendów Grupa nie lekceważy tematu pandemii. Stale monitorowany jest jej rozwój, pracownicy Grupy pozostają w kontakcie z głównymi partnerami biznesowymi i prowadzą działania mające na celu zabezpieczenie przed możliwymi ryzykami: logistycznymi, związanymi z produkcją i cenami ogumienia. Ponadto analizowane są potencjalne zagrożenia wewnętrze związane zwłaszcza z organizacją pracy Spółki: w większości działów wprowadzono zmianowy tryb pracy oraz rotacyjną pracę zdalną, by ograniczyć ryzyko ewentualnego zakażenia się, a pracownicy pozostający na kwarantannie mają możliwość pracy zdalnej.

Transakcje z pomiotami powiązanymi

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w Grupie OPONEO.PL pomiędzy podmiotami powiązanymi nie zawarto jednej lub wielu istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

W sprawozdaniu Grupy OPONEO.PL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku transakcje wzajemne podmiotów powiązanych objętych konsolidacja pełną zostały wyeliminowane.

Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi (nieobjętymi konsolidacją) wykazano oddzielnie w poniższych tabelach i nie zostały one wyeliminowane w sprawozdaniach.

W tabelach zaprezentowano wartości netto transakcji.

Transakcje z podmiotami powiązanymi 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Sprzedaż 72 888 65 051
Zakup 2 291 24 906
Udzielona pożyczka 0 6 203
Otrzymana dywidenda 10 15 489
Transakcje z podmiotami objętymi konsolidacją pełną 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Sprzedaż 72 839 64 994
Zakup 126 22 456
Sprzedaż aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 0 0
Zakup aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 0 0
Udzielone pożyczki 0 6 203
Odsetki od udzielonych pożyczek 0 118
Otrzymana dywidenda 0 15 479
Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
Sprzedaż 49 25
Zakup 2 165 3 118
Otrzymana dywidenda 10 10
Podmioty powiązane 01.01.2020-31.12.2020 Zakup 01.01.2020-31.12.2020 Sprzedaż 01.01.2019-31.12.2019 Zakup 01.01.2019-31.12.2019 Sprzedaż
Podmioty objęte konsolidacją pełną
Opony.pl Sp. z o.o. 111 18 143 18
Oponeo Brandhouse Sp. z o.o. 0 0 22 290 49
Oponeo.de GmbH 0 35 165 0 22 010
OPONEO.CO.UK LTD 0 36 643 0 41 929
OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi 0 0 0 3
Hurtopon.pl Sp. z o.o. 14 18 23 18
OPONEO.com INC 0 0 0 0
Oponeo International sp. z o.o. 0 7 0 0
Rotopino.pl SA 1 25 0 32
Autocentrum.pl SA 0 0 0 28
Oponeo Brandhouse S.K.A. 0 0 0 0
Dadelo S.A. 0 963 0 939
Razem z podmiotami objętymi pełną konsolidacją 126 72 839 22 456 65 026
Pozostałe podmioty powiązane
Eximo Project Sp. z o.o. 1 034 48 988 25
Stratos Dariusz Topolewski 1 000 0 2 000 0
Escrita Monika Siarkowska 131 1 130 0
Razem pozostałe podmioty powiązane 2 165 49 3 118 25

W związku z przejęciem kontroli w spółce Rotopino.pl S.A. z dniem 28 grudnia 2020 roku konsolidacją objęto jedynie aktywa i pasywa nabytej spółki. W ocenie Grupy wyniki Spółki Rotopino.pl S.A. osiągnięte od dnia nabycia udziałów do dnia kończącego rok obrotowy są nieistotne z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Należności i zobowiązania z podmiotami powiązanymi

Stan należności i zobowiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi pełną konsolidacją skorygowano dla potrzeb sprawozdania skonsolidowanego o wartości zawarte w poniższej tabeli.

Należności i zobowiązania podmiotów powiązanych 2020-12-31 Należność 2020-12-31 Zobowiązanie 2019-12-31 Należność 2019-12-31 Zobowiązanie
Podmioty objęte konsolidacją pełną
OPONY.PL Sp. z o.o. 2 53 2 95
Oponeo Brandhouse Sp. z o.o. 0 0 1 5 995
Oponeo.de GmbH 2 650 0 2 381 0
OPONEO.CO.UK LTD 43 619 1 881 0
OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi 4 0 88 0
Hurtopon.pl Sp. z o.o. 14 14 12 15
OPONEO.com INC 22 0 47 0
Oponeo International sp. z o.o. 1 0 0 0
Rotopino.pl SA 3 3 3 0
Autocentrum.pl SA 0 0 0 4
Oponeo Brandhouse S.K.A. 0 0 0 0
Dadelo Sp. z o.o. 95 30 51 23
Razem z podmiotami objętymi pełną konsolidacją 2 834 719 4 466 6 132
Pozostałe podmioty powiązane
Eximo Project Sp. z o.o. 63 106 5 36
Stratos Dariusz Topolewski 0 0 0 0
Escrita Monika Siarkowska 0 13 0 12
Razem pozostałe podmioty powiązane 63 119 5 48

Zatrudnienie

Struktura zatrudnienia Zatrudnienie łącznie Dział Handlowy Dział IT Magazyn Pozostałe
Stan na 31.12.2019 459 218 60 102 79
Stan na 31.12.2020 468 221 66 105