HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000753977
REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90
Firma audytorska numer 4123
Zarząd: Sebastian Dziadek Prezes Zarządu.
Sprawozdanie niezależnego biegłego
rewidenta z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000753977
REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90
Firma audytorska numer 4123
Zarząd: Sebastian Dziadek Prezes Zarządu.
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Oponeo.pl S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Oponeo.pl S.A., (dalej: Grupa), w której Jednostką
Dominującą jest Oponeo.pl S.A., (dalej: Jednostka Dominująca, Spółka), z siedzibą
w Bydgoszczy, przy ulicy Podleśnej 17 (kod pocztowy: 85-145 Bydgoszcz), które zawiera
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. (które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 618 708 tysięcy złotych), oraz skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów (wykazujące całkowity dochód w kwocie 62 826
tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (wykazujące
wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 350 496 tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (wykazujące stan środków
pieniężnych na koniec okresu w kwocie 210 429 tysięcy złotych) za rok zakończony w tym
dniu oraz informację dodatkową zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i inne
informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, zączone roczne sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień
31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską
oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Spółki.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 06.04.2022 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” Dz. U. z
2020 r., poz. 1415 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U.
UE L158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Stosowaliśmy KSB w wersji obowiązującej w
dniu sformułowania sprawozdania biegłego rewidenta, nie skorzystaliśmy z opcji
wcześniejszego stosowania opublikowanych, lecz jeszcze nie obowiązujących KSB. Nasza
odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 3 z 11
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w wersji obowiązującej w dniu sformułowania
sprawozdania biegłego rewidenta oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych
rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których
uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ryzyko utraty wartości zapasów.
Zrozumieliśmy działanie kontroli wewnętrznej
w obszarze wyceny zapasów, przeprowadziliśmy testy
działania kluczowych procedur kontrolnych.
Ponadto przeprowadzono testy wiarygodności:
weryfikacja okresów zalegania i rotacji
zapasów
analiza porównania cen sprzedaży zapasów do
cen możliwych do uzyskania
weryfikacja poprawności ustalania wartości
początkowej pozycji zapasów towarów
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Ryzyko związane z nieprawidłowym
rozpoznaniem przychodów, ich kompletnośc
oraz powiązaną z tym wyceną należności, w
tym ryzykiem utraty wartości należności
handlowych).
Zrozumieliśmy działanie kontroli wewnętrznej
w obszarze ujmowania przychodów i należności,
przeprowadziliśmy testy działania kluczowych procedur
kontrolnych.
Przeprowadziliśmy testy wiarygodności:
procedura niezależnych potwierdzeń sald
analiza wiekowania należności
weryfikacja wyceny po dniu bilansowym
analiza spłat należności po dniu bilansowym
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 4 z 11
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Ryzyko błędnego ujęcia przysługujących w
roku obrotowym bonusów oraz
niekompletnego ujęcia zobowiązań
handlowych
Zrozumieliśmy działanie systemu kontroli wewnętrznej
w obszarze oraz przeprowadzono testy wiarygodności:
analiza umów handlowych i weryfikacja
kompletności przypisania bonusów
do właściwego roku obrotowego oraz
właściwego przyporządkowania tych bonusów
do wyniku finansowego oraz wyceny zapasu
procedura niezależnego potwierdzenia
wybranych zobowiązań handlowych
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Ryzyko niekompletnego ujęcia rezerw,
zobowiązań i kosztów
Osiągnęliśmy zrozumienie kontroli wewnętrzne w tym
obszarze.
Przeprowadziliśmy testy wiarygodności:
pozyskanie informacji o stanie spraw sądowych
od prawników obsługujących Spółkę
przegląd analityczny kosztów
badanie kosztów na przełomie roku
obrotowego
niezależne potwierdzenia sald zobowiązań
badanie powiązania przychodów
z kosztami
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej
i wyniku finansowego Grupy zgodnie z zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę przepisami
prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki Dominującej
uznaje za niezbędną aby umożliw sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki Dominującej jest
odpowiedzialny za ocezdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli
ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd
albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechprowadzenia działalności albo nie
ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 5 z 11
Zarząd Jednostki Dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są
zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami). Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki
Dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone
zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą
powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie
oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Grupy ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez Zarząd Jednostki
Dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy
i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, które wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa
jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Jednostki Dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki
Dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na
podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub,
jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że
Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 6 z 11
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający
rzetelną prezentację;
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji
finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu
wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy
odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy
wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej informacje o, między innymi,
planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach
badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które
zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy
stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować
ich o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za
stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie,
informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej ustaliliśmy te
sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych
okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem
o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych,
o którym mowa w art. 49b ust 1 Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnionymi
częściami tego Sprawozdania oraz Raport Roczny
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2021 r. („Raport roczny”) (razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji
zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki Dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnioną
częścią spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 7 z 11
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych
informacji. W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym
obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne
informacje nie istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub
naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie
zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia
w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu
z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest
również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności Grupy zostało sporządzone zgodnie
z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Grupy uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy
istotne zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
Radę Nadzorczą Jednostki Dominującej.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Grupy:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych”
Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.);
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych
zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w wiadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła
informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących
i okresowych. Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz i tego
Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 8 z 11
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami
rozporządzenia o standardach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy
zaangażowani do przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu
wyrażenia opinii, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień i za rok
zakończony 31 grudnia 2021 r., sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie
raportowania, zawarte w pliku o nazwie opn_2021-12-31_pl.zip („skonsolidowane
sprawozdanie finansowe w formacie ESEF”), zostało oznakowane zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2019/815 z dnia 17 grudnia
2018 r., uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji
jednolitego elektronicznego formatu raportowania (Dz. Urz. UE L 143 z 29.05.2019, str. 1,
z późn. zm.) („Rozporządzenie ESEF”).
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez
Zarząd Jednostki Dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz
wymogów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu
raportowania, które są określone w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność oznakowania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF,
a wymogi określone w tych regulacjach stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do
sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
elektronicznego formatu raportowania, które określone w Rozporządzeniu ESEF.
Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich znaczników XBRL, przy
użyciu taksonomii określonej w tych regulacjach.
Odpowiedzialność Zarządu Jednostki Dominującej obejmuje również zaprojektowanie,
wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF, wolnego od istotnych
niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie
procesu sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań
finansowych zgodnie z formatem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 9 z 11
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzonej usługi atestacyjnej
dającej racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie
ESEF zostało oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Usługę wykonaliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż
Badanie i Przegląd 3001PL - „Badanie sprawozd finansowych sporządzonych w
jednolitym elektronicznym formacie raportowania” przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. (dalej: ”KSUA 3001PL”)
oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych
niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług
Atestacyjnych 3000 (Zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy
historycznych informacji finansowych” przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r., z późn. zm. (dalej: KSUA 3000
(Z)”).
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie
finansowe w formacie ESEF zostało przygotowane zgodnie z określonymi kryteriami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa
przeprowadzona zgodnie z KSUA 3001PL oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z KSUA
3000 (Z), zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka
wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.
Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę
wewnętrzną związaną ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego w
formacie ESEF w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu
rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania
systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności jej działania.
Podsumowanie wykonanych prac
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:
uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF, obejmującego proces wyboru i zastosowania przez
Spółkę znaczników XBRL i zapewniania zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym
zrozumienie mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej związanych z tym procesem;
uzgodnienie oznakowanych informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w formacie ESEF do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego;
przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatycznego ocenę spełnienia standardów
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania,
ocenę kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w formacie ESEF znacznikami XBRL;
ocenę, czy zastosowane znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu
ESEF zostały odpowiednio zastosowane oraz, czy użyto rozszerzeń <