HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000753977
REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90
Firma audytorska numer 4123
Zarząd: Sebastian Dziadek Prezes Zarządu.
Sprawozdanie niezależnego biegłego
rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
Oponeo.pl S.A.
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000753977
REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90
Firma audytorska numer 4123
Zarząd: Sebastian Dziadek Prezes Zarządu.
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Oponeo.pl S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Oponeo.pl
S.A., (dalej: Spółka lub jednostka) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Podleśnej 17 (kod
pocztowy: 85-145, Bydgoszcz), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień
31 grudnia 2021 r. (które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 490 345 tysięcy
złotych), oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów (wykazujące całkowity dochód
w kwocie 53 928 tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (wykazujące
wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 253 102 tysięcy złotych),
sprawozdanie z przepływów pieniężnych (wykazujące stan środków pieniężnych na koniec
okresu w kwocie 166 624 tysięcy złotych) za rok zakończony w tym dniu oraz informację
dodatkową zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską
oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 06.04.2022 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U.
UE L158). Stosowaliśmy KSB w wersji obowiązującej w dniu sformułowania sprawozdania
biegłego rewidenta, nie skorzystaliśmy z opcji wcześniejszego stosowania opublikowanych,
lecz jeszcze nie obowiązujących KSB. Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
Dotyczy: Oponeo.pl S.A.
Strona 3 z 8
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w wersji obowiązującej w dniu sformułowania
sprawozdania biegłego rewidenta oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych
rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ryzyko utraty wartości zapasów.
Zrozumieliśmy działanie kontroli wewnętrznej
w obszarze wyceny zapasów, przeprowadziliśmy testy
działania kluczowych procedur kontrolnych.
Ponadto przeprowadzono testy wiarygodności:
weryfikacja okresów zalegania i rotacji
zapasów
analiza porównania cen sprzedaży zapasów do
cen możliwych do uzyskania
weryfikacja poprawności ustalania wartości
początkowej pozycji zapasów towarów
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Ryzyko związane z nieprawidłowym
rozpoznaniem przychodów, ich kompletnością
oraz powiązaną z tym wyceną należności, w
tym ryzykiem utraty wartości należności
handlowych).
Zrozumieliśmy działanie kontroli wewnętrznej
w obszarze ujmowania przychodów i należności,
przeprowadziliśmy testy działania kluczowych procedur
kontrolnych.
Przeprowadziliśmy testy wiarygodności:
procedura niezależnych potwierdzeń sald
analiza wiekowania należności
Dotyczy: Oponeo.pl S.A.
Strona 4 z 8
weryfikacja wyceny po dniu bilansowym
analiza spłat należności po dniu bilansowym
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Ryzyko błędnego ujęcia przysługujących w
roku obrotowym bonusów oraz
niekompletnego ujęcia zobowiązań
handlowych
Zrozumieliśmy działanie systemu kontroli wewnętrznej
w obszarze oraz przeprowadzono testy wiarygodności:
analiza umów handlowych i weryfikacja
kompletności przypisania bonusów
do właściwego roku obrotowego oraz
właściwego przyporządkowania tych bonusów
do wyniku finansowego oraz wyceny zapasu
procedura niezależnego potwierdzenia
wybranych zobowiązań handlowych
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Ryzyko niekompletnego ujęcia rezerw,
zobowiązań i kosztów
Osiągnęliśmy zrozumienie kontroli wewnętrzne w tym
obszarze.
Przeprowadziliśmy testy wiarygodności:
pozyskanie informacji o stanie spraw sądowych
od prawników obsługujących Spółkę
przegląd analityczny kosztów
badanie kosztów na przełomie roku
obrotowego
niezależne potwierdzenia sald zobowiązań
badanie powiązania przychodów
z kosztami
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Odpowiedzialność Zarządu i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny
i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi
Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje
za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie,
spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza
dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Dotyczy: Oponeo.pl S.A.
Strona 5 z 8
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na
podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez Zarząd Spółki obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub
warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do
kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na dowodach
badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta,
jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie
kontynuacji działalności;
Dotyczy: Oponeo.pl S.A.
Strona 6 z 8
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie
i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że
kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby
racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji
dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem
o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych,
o którym mowa w art. 49b ust 1 Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnionymi
częściami tego Sprawozdania oraz Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2021 r. („Raport roczny”) (razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i osób sprawujących nadzór
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby
Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie
się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie istotnie
niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub
w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy,
stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani
Dotyczy: Oponeo.pl S.A.
Strona 7 z 8
poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie
z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie
z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne
z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do
poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych
oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła
wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy
istotne zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
Radę Nadzorczą Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych”
Dz. U. z 2018 r., poz. 757);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła
informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących
i okresowych. Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz i tego
Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu
finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek
zależnych zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie
świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1
Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek
zależnych w badanym okresie zostały wymienione w nocie 5.9. Sprawozdania finansowego
Spółki.
Dotyczy: Oponeo.pl S.A.
Strona 8 z 8
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej
Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki badamy po raz trzeci.
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2022 roku