HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000753977
REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90
Firma audytorska numer 4123
Zarząd: Sebastian Dziadek Prezes Zarządu.
Sprawozdanie niezależnego biegłego
rewidenta z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
za okres 01.01.2022 - 31.12.2022
Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000753977
REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90
Firma audytorska numer 4123
Zarząd: Sebastian Dziadek Prezes Zarządu.
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Oponeo.pl S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Oponeo.pl S.A., (dalej: Grupa) w której Jednostką
Dominującą jest Oponeo.pl S.A., (dalej: Jednostka Dominująca, Spółka), z siedzibą
w Bydgoszczy, przy ulicy Podleśnej 17 (kod pocztowy: 85-145 Bydgoszcz), które zawiera
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. (które po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 687 499 tysięcy złotych), oraz sprawozdanie z całkowitych
dochodów (wykazujące całkowity dochód w kwocie 42 281 tysięcy złotych), sprawozdanie
ze zmian w kapitale asnym (wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu
w kwocie 364 261 tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych (wykazujące
stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 125 916 tysięcy złotych) za rok
zakończony w tym dniu oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad
rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, zączone roczne sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień
31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską
oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 05 kwietnia 2023 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach t. j. Dz. U.
2022 r., poz. 1302) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158
z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Stosowaliśmy KSB w wersji obowiązującej w dniu
sformułowania sprawozdania biegłego rewidenta, nie skorzystaliśmy z opcji wcześniejszego
stosowania opublikowanych, lecz jeszcze nie obowiązujących KSB. Nasza
odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 3 z 10
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w wersji obowiązującej w dniu sformułowania
sprawozdania biegłego rewidenta oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych
rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których
uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej
sprawy
Ryzyko utraty wartości zapasów.
Zrozumieliśmy działanie kontroli wewnętrznej w
obszarze wyceny zapasów, przeprowadziliśmy testy
działania kluczowych procedur kontrolnych.
Ponadto przeprowadzono testy wiarygodności:
weryfikacja okresów zalegania i rotacji zapasów
analiza porównania cen sprzedaży zapasów do cen
możliwych do uzyskania
weryfikacja poprawności ustalania wartości
początkowej pozycji zapasów towarów.
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Ryzyko związane z nieprawidłowym
rozpoznaniem przychodów, ich kompletnością
oraz powiązaną z tym wyceną należności, w
tym ryzykiem utraty wartości należności
handlowych).
Zrozumieliśmy działanie kontroli wewnętrznej w
obszarze ujmowania przychodów i należności,
przeprowadziliśmy testy działania kluczowych
procedur kontrolnych.
Przeprowadziliśmy testy wiarygodności:
procedura niezależnych potwierdzeń sald
analiza wiekowania należności
weryfikacja wyceny po dniu bilansowym
analiza spłat należności po dniu bilansowym
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 4 z 10
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Ryzyko błędnego ujęcia przysługujących w
roku obrotowym bonusów oraz niekompletnego
ujęcia zobowiązań handlowych
Zrozumieliśmy działanie systemu kontroli wewnętrznej
w obszarze oraz przeprowadzono testy wiarygodności:
analiza umów handlowych i weryfikacja kompletności
przypisania bonusów do właściwego roku obrotowego
oraz właściwego przyporządkowania tych bonusów do
wyniku finansowego oraz wyceny zapasu
procedura niezależnego potwierdzenia wybranych
zobowiązań handlowych
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej
i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za
kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki Dominującą uznaje za niezbędną aby
umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki Dominującej jest
odpowiedzialny za ocezdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli
ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd
albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie
ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki Dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są
zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” t.j. Dz.U.
z 2023 r., oz. 120 z późniejszymi zmianami). Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki
Dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone
zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą
powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie
oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 5 z 10
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Grupy ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez Zarząd Jednostki
Dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, poniewoszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Jednostki Dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki
Dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na
podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa
zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
uzyskujemy wystarczająco odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji
finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu
wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy
odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy
wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej informacje o, między innymi,
planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach
badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które
zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy
stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować
ich o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za
stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie,
informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 6 z 10
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej ustaliliśmy te
sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych
okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2022 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem
o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnionymi częścią tego Sprawozdania
oraz Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. („Raport roczny”)
(razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji
zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki Dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnioną
częścią spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych
informacji. W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym
obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne
informacje nie istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub
naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie
zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia
w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu
z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest
również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności Grupy zostało sporządzone zgodnie
z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Grupy uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy
istotne zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
Radę Nadzorczą Jednostki Dominującej.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Grupy:
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 7 z 10
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych”
Dz. U. z 2018 r., poz. 757);
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych
zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła
informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących
i okresowych. Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz i tego
Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami
rozporządzenia o standardach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania.
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy
zaangażowani do przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu
wyrażenia opinii, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień i za rok
zakończony 31 grudnia 2022 r., sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie
raportowania, zawarte w pliku o nazwie opn_2022-12-31_pl („skonsolidowane sprawozdanie
finansowe w formacie ESEF”), zostało oznakowane zgodnie z wymogami określonymi
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r.,
uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania (Dz. Urz. UE L 143 z 29.05.2019, str. 1, z późn.zm.)
(„Rozporządzenie ESEF”).
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez
Zarząd Jednostki Dominującej w celu spełnienia jednolitego elektronicznego formatu
raportowania, które są określone w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność oznakowania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF,
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 8 z 10
a wymogi określone w tych regulacjach stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do
sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi
oznakowania oraz wymogami technicznymi dotyczącymi specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania, które określone w Rozporządzeniu ESEF.
Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich znaczników XBRL, przy
użyciu taksonomii określonej w tych regulacjach.
Odpowiedzialność Zarządu Jednostki dominującej obejmuje również zaprojektowanie,
wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF, wolnego od istotnych
niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie
procesu sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań
finansowych zgodnie z formatem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzonej usługi atestacyjnej
dającej racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie
ESEF zostało oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Usługę wykonaliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż
Badanie i Przegląd 3001PL „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych
w jednolitym elektronicznym formacie raportowania” przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. (dalej: KSUA 3001PL”)
oraz, gdzie jest to stosowane, zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych
niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług
Atestacyjnych 3000 (Zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy
historycznych informacji finansowych” przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r., z późn. zm. (dalej: „KSUA 3000
(Z)”).
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie
finansowe w formacie ESEF zostało przygotowane zgodnie z określonymi kryteriami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa
przeprowadzona zgodnie z KSUA 3001PL oraz, gdzie jest stosowane, zgodnie z KSUA 3000
(Z), zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka
wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.
Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę
wewnętrzną związaną ze sporządzaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu
rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania
systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności działania.
Dotyczy: Grupa Kapitałowa OPONEO.PL
Strona 9 z 10
Podsumowanie wykonanych prac
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:
uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF, obejmującego proces wyboru i zastosowania przez
Spółkę znaczników XBRL i zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym
zrozumienie mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej związanych z tym
procesem;
uzgodnienie oznakowanych informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w formacie ESEF do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego,
przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatycznego ocenę spełnienia
standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego
formatu raportowania, ocenę kompletności oznakowania informacji
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w formacie ESEF znacznikami
XBRL;
ocenę, czy zastosowane znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu
ESEF zostały odpowiednio zastosowane oraz, czy użyto rozszerzeń taksonomii
w sytuacjach, gdy w podstawowej taksonomii określonej w rozporządzeniu ESEF nie
zidentyfikowano odpowiednich elementów.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę
do wyrażenia przez nas opinii na temat zgodności oznakowania z wymogami
rozporządzenia ESEF.
Wymogi etyczne, w tym niezależność
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów
niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Kodeksie IESBA. Kodeks IESBA
oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu,
zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz
profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i
etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.
Wymogi kontroli jakości
Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości. Zgodnie z wymogami
krajowych standardów kontroli jakości, firma audytorska zaprojektowała, wdrożyła
i stosowała system zarządzania jakością, w tym polityki lub procedury odnośnie zgodności
z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami
prawnymi i regulacyjnymi.
Opinia na temat zgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF
Podstawę sformułowania opinii biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej,
dlatego opinia powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii.