ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sat, 16 Feb 2019 15:05:29 +0200 5 Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w styczniu 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2541/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2019-roku.html Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w styczniu 2019 roku wynosi 45 187 tys. zł, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w styczniu 2018 roku (35 531 tys. zł).

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w styczniu 2019 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2541/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2019-roku.html
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2540/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2019-roku.html Wed, 23 Jan 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 

 1. Raporty roczne:
 • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2018 rok – 28 marca 2019 roku.
 • Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2018 rok – 28 marca 2019 roku.

 

 1. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny – 14 sierpnia 2019 roku.

 

 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:
 • za I kwartał 2019 roku – 14 maja 2019 roku,
 • za III kwartał 2019 roku – 07 listopada 2019 roku.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Spółka, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2540/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2019-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w grudniu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2539/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2018-roku.html Fri, 04 Jan 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w grudniu 2018 roku wynosi 69 519  tys. zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w grudniu 2017 roku (64 891 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku ukształtowały się na poziomie 809 143 tys. zł, co stanowi 17% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 690 222 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2539/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2018-roku.html
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2538/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-15--ogolnej-liczby-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Rockbridge TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A.

 

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11 grudnia 2018 roku przez Rockbridge TFI S.A. od ALTUS TFI S.A. zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi. W składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki w liczbie 1 588 173, które stanowią 11,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1 588 173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. oraz reprezentują 11,40% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. posiadały łącznie 520 330 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 3,73% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 520 330 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 3,73% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. posiadają łącznie 2 108 503 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 15,13% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 2 108 503 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 15,13% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Rockbridge TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest umów z  osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto funduszom zarządzanym przez Rockbridge TFI S.A. nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2538/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-15--ogolnej-liczby-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 10% i 5% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2537/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-10--i-5-.html Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. poniżej 10% i 5%.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11 grudnia 2018 roku przez Rockbridge TFI S.A. od ALTUS TFI S.A. zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

 1. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
 • ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Rynku Polskiego
 1. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2
 2. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych
 3. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia
 4. ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 1 650 173 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 11,84% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 1 650 173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 11,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 62 000 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 0,44% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 62 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 0,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od ALTUS TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2537/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-10--i-5-.html
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2536/zawiadomienie-o-zmniejszeniu-udzialu-o-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. o ponad 2% w stosunku do zawiadomienia opublikowanego przez Spółkę w dniu 10 września 2018 roku.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 4 grudnia 2018 roku przez Rockbridge TFI S.A. od ALTUS TFI S.A. zarządzania następującymi funduszami zamkniętymi:

 • ALTUS FIZ AKCJI +
 • ALTUS ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2
 • ALTUS FIZ Aktywny Akcji
 • ALTUS ASZ FIZ Global Opportunities
 • ALTUS FIZ Akcji Globalnych 2
 • Altus Market Neutral High Dividend FIZ

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 2 060 696 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 14,79% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 2 060 696 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 14,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 1 649 428 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 11,84% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 1 649 428 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 11,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od ALTUS TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2536/zawiadomienie-o-zmniejszeniu-udzialu-o-2--w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w listopadzie 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2535/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-listopadzie-2018-roku.html Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w listopadzie 2018 roku wynosi 166 336 tys. zł, co oznacza wzrost o 26% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku (131 994 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 listopada 2018 roku ukształtowały się na poziomie 739 624 tys. zł, co stanowi 18% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 625 331 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w listopadzie 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2535/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-listopadzie-2018-roku.html
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2534/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html Thu, 22 Nov 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 22 listopada 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w  OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu

 

Powiadomienie art.19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2534/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2533/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2018-roku.html Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2533/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2018-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2532/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-pazdzierniku-2018-roku.html Mon, 05 Nov 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w październiku 2018 roku wynosi 115 631 tys. zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku (96 002 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 października 2018 roku ukształtowały się na poziomie 573 288 tys. zł, co stanowi 16% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 493 337 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w październiku 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2532/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-pazdzierniku-2018-roku.html