ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sat, 26 May 2018 04:29:25 +0200 5 Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 12 czerwca 2018 roku – korekta rb nr 9/2018 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2471/uzupelnienie-raportu-biezacego-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-12-czerwca-2018-roku---korekta-rb-nr-9-2018.html Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 roku Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, zostanie dodatkowo podjęta jeszcze jedna uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, która nie znalazła się załączniku nr 2 do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 roku.

W załączniku nr 1 zawarto projekt dodatkowej uchwały o której mowa powyżej.

W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

Dodatkowa uchwała na ZWZA na dzień 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał zgłoszone na ZWZA na dzień 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2471/uzupelnienie-raportu-biezacego-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-12-czerwca-2018-roku---korekta-rb-nr-9-2018.html
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 12 czerwca 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2470/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-12-czerwca-2018-roku.html Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl.

W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A..

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał zgłoszone na ZWZA na dzień 12 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2470/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-12-czerwca-2018-roku.html
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2469/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2018-roku.html Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2469/rozszerzony-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2018-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w kwietniu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2468/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-kwietniu-2018-roku.html Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w kwietniu 2018 roku wynosi 114 619 tys. zł, co oznacza wzrost o 52% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku (75 381 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2018 roku ukształtowały się na poziomie 233 612 tys. zł, co stanowi 12% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 208 544 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w kwietniu 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2468/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-kwietniu-2018-roku.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 15% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2467/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-powyzej-15-.html Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. powyżej 15%.

 

Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu  27 kwietnia 2018 roku transakcji nabycia na rynku regulowanym 25 000 akcji Spółki.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 2 089 663 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 14,99% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 2 089 663 głosów, stanowiących 14,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 2 114 663 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 15,17% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 2 114 663 głosów, stanowiących 15,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od ALTUS TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2467/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-powyzej-15-.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2466/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-marcu-2018-roku.html Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w marcu 2018 roku wynosi 54 077 tys. zł, co oznacza spadek o 29% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w marcu 2017 roku (75 821 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 marca 2018 roku ukształtowały się na poziomie 118 993 tys. zł, co stanowi 11% spadek względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 133 163 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w marcu 2018 roku było przesunięcie sezonu wynikające z kalendarza świątecznego i warunków pogodowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym sezon wymiany opon na letnie rozpoczął się później tj. w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 roku.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2466/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-marcu-2018-roku.html
Skorygowana informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2465/skorygowana-informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze skorygowane  powiadomienie o transakcjach z dnia 29 marca 2018 roku, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w  OPONEO.PL S.A. W skorygowanym zawiadomieniu wyodrębnione zostały transakcje dokonywane w poszczególnych dniach.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

 

Powiadomienie art.19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2465/skorygowana-informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2464/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html Thu, 29 Mar 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w  OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

 

Powiadomienie art.19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2464/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html
Jednostkowy raport roczny za rok 2017 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2463/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2017.html Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0200 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku
pobierz plik PDFSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2463/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2017.html
Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2462/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2017.html Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0200 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2017 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2462/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2017.html