ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sun, 18 Aug 2019 19:04:42 +0200 5 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2560/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2019-roku.html Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0200 Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2019 roku
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OPONEO.PL na dzień 30 czerwca 2019 roku
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2560/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2019-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lipcu 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2559/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2019-roku.html Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lipcu 2019 roku wynosi 46 114 tys. zł, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lipcu 2018 roku (39 108 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2019 roku ukształtowały się na poziomie 419 518 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 370 159 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lipcu 2019 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2559/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2019-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w czerwcu 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2558/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2019-roku.html Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w czerwcu 2019 roku wynosi 46 786 tys. zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku (40 351 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku ukształtowały się na poziomie 373 404 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 331 051 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w czerwcu 2019 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2558/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2019-roku.html
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2557/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-18-czerwca-2019-roku.html Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 roku.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na ZWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2557/akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-proc-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-18-czerwca-2019-roku.html
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2018 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2556/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2018.html Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 16.832.066,88 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) przeznacza się w następujący sposób:
- kwotę w wysokości 5.574.400 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję,
- pozostałą kwotę w wysokości 11.257.666,88 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

 

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 03 lipca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2019 roku.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2556/informacja-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-rok-2018.html
Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2555/uchwaly-powziete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-18-czerwca-2019-roku.html Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

 

 

Uchwały powzięte na ZWZA OPONEO.PL S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2555/uchwaly-powziete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa-w-dniu-18-czerwca-2019-roku.html
Informacja dotycząca planu połączenia spółek OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o. i OPONEO.PL S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2554/informacja-dotyczaca-planu-polaczenia-spolek-oponeo-brandhouse-sp-z-oo-i-oponeopl-sa .html Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje o podpisaniu planu połączenia spółek w drodze przejęcia przez spółkę OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy spółki OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o. (dalej OPONEO BH) z siedzibą w Bydgoszczy poprzez przeniesienie majątku z OPONEO BH na OPONEO.PL S.A. Plan połączenia spółek stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Przyczyną połączenia są działania związane z uproszczeniem struktury Grupy Kapitałowej OPONEO.PL.

 

Plan połączenia spółek
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2554/informacja-dotyczaca-planu-polaczenia-spolek-oponeo-brandhouse-sp-z-oo-i-oponeopl-sa .html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2551/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2019-roku.html Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w maju 2019 roku wynosi 64 512 tys. zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w maju 2018 roku (57 088 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 maja 2019 roku ukształtowały się na poziomie 326 618 tys. zł, co stanowi 12% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 290 700 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w maju 2019 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2551/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-maju-2019-roku.html
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2550/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w  OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

 

Powiadomienie art.19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2550/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2549/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-18-czerwca-2019-roku.html Fri, 17 May 2019 00:00:00 +0200 Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku, o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu, jak również została umieszczona na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl.

W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 18 czerwca 2019 roku
pobierz plik PDF

Projekty uchwał zgłoszone na ZWZA na dzień 18 czerwca 2019 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2549/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-oponeopl-sa-na-dzien-18-czerwca-2019-roku.html