ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Mon, 15 Oct 2018 16:39:50 +0200 5 Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte we wrześniu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2531/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-we-wrzesniu-2018-roku.html Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę we wrześniu 2018 roku wynosi 50 308 tys. zł, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku (41 737  tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 września 2018 roku ukształtowały się na poziomie 457 657  tys. zł, co stanowi 15% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 397 335 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych we wrześniu 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2531/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-we-wrzesniu-2018-roku.html
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2529/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 21 września 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w  OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

 

 

Powiadomienie art.19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2529/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 15% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2506/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-15-.html Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 10 września 2018 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. poniżej 15%.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 6 września 2018 roku transakcji zbycia na rynku regulowanym 308 250 akcji Spółki.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 2 328 286 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 16,71% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 2 328 286 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 16,71% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 2 020 036 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 14,50% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 2 020 036 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 14,50% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od ALTUS TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2506/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-15-.html
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2505/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--ogolnej-liczby-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html Fri, 07 Sep 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 07 września 2018 roku otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: Generali PTE S.A.), w imieniu funduszy zarządzanych przez Generali PTE S.A. tj. Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: Fundusze), zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A.

 

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zakupu akcji zawartej w dniu 04 września 2018 roku.

 

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 482 645 akcji, co stanowiło 3,46% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 482 645 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., co stanowi 3,46% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału Fundusze zarządzane przez Generali PTE S.A. posiadają łącznie 1 282 645 akcji OPONEO.PL S.A., stanowiących 9,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 282 645 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., co stanowi 9,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Generali PTE S.A., brak jest podmiotów zależnych od Funduszy, posiadających akcje OPONEO.PL S.A. oraz osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie (dalej: Ustawy).

 

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób  określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, wynosi zero.

 

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2505/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--ogolnej-liczby-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-oponeopl-sa.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w sierpniu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2504/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-sierpniu-2018-roku.html Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w sierpniu 2018 roku wynosi 37 190 tys. zł, co oznacza wzrost o 26% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w sierpniu 2017 roku (29 607 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2018 roku ukształtowały się na poziomie 407 349  tys. zł, co stanowi 15% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 355 598 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w sierpniu 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2504/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-sierpniu-2018-roku.html
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2503/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar .html Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 05 września 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w  OPONEO.PL S.A.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

 

Powiadomienie art.19 MAR
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2503/informacja-o-transakcjach-na-akcjach-spolki-uzyskana-w-trybie-art-19-mar .html
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2495/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2018-roku.html Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0200 Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2018
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OPONEO.PL na dzień 30 czerwca 2018
pobierz plik PDF

Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2495/rozszerzony-skonsolidowany-raport-polroczny-za-i-polrocze-2018-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lipcu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2494/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2018-roku.html Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lipcu 2018 roku wynosi 39 108 tys. zł, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku (31 943 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2018 roku ukształtowały się na poziomie 370 159  tys. zł, co stanowi 14% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 325 991 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lipcu 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

 

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2494/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lipcu-2018-roku.html
Aktualizacja rekomendacji i prognozy II kw.’18 Kupuj http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2496/aktualizacja-rekomendacji-i-prognozy-ii-kw’18-kupuj.html Fri, 20 Jul 2018 00:00:00 +0200

Aktualizacja rekomendacji i prognozy II kw.’18 OPONEO Kupuj
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2496/aktualizacja-rekomendacji-i-prognozy-ii-kw’18-kupuj.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w czerwcu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2491/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2018-roku.html Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w czerwcu 2018 roku wynosi 40 351 tys. zł, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku (38 399 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku ukształtowały się na poziomie 331 051 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 294 048 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w czerwcu 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2491/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-czerwcu-2018-roku.html