ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl Raporty bieżące i okresowe w serwisie ir.oponeo.pl ir.oponeo.pl - raporty bieżące i okresowe http://www.ir.oponeo.pl/gfx/logo.png http://www.ir.oponeo.pl 140 30 pl oponeo.pl Sat, 24 Mar 2018 19:00:54 +0200 5 Jednostkowy raport roczny za rok 2017 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2463/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2017.html Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0200 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku
pobierz plik PDFSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2463/jednostkowy-raport-roczny-za-rok-2017.html
Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2462/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2017.html Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0200 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2017 roku
pobierz plik PDF

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
pobierz plik PDF

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pobierz plik PDF

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2462/skonsolidowany-raport-roczny-za-rok-2017.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w lutym 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2461/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2018-roku.html Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w lutym 2018 roku wynosi 29 385 tys. zł, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lutym 2017 roku (27 844 tys. zł).

 

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 28 lutego 2018 roku ukształtowały się na poziomie 64 916 tys. zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 57 342 tys. zł.

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lutym 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2461/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-lutym-2018-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w styczniu 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2460/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2018-roku.html Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w styczniu 2018 roku wynosi 35 531 tys. zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w styczniu 2017 roku (29 498 tys. zł).

 

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w styczniu 2018 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2460/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-styczniu-2018-roku.html
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2459/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2018-roku.html Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 

1.     Raporty roczne:

  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok – 21 marca 2018 roku.
  • Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2017 rok – 21 marca 2018 roku.

 

2.     Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny – 14 sierpnia 2018 roku.

 

3.     Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową:

  • za I kwartał 2018 roku – 09 maja 2018 roku,
  • za III kwartał 2018 roku – 08 listopada 2018 roku.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Spółka, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2459/terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2018-roku.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w grudniu 2017 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2458/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2017-roku.html Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0200  

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w grudniu 2017 roku wynosi 64 891 tys. zł, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w grudniu 2016 roku (49 735 tys. zł).

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku ukształtowały się na poziomie 690 222 tys. zł, co stanowi 28% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 540 073 tys. zł.

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2017 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2458/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-grudniu-2017-roku.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2457/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-5-.html Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku otrzymał od Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Raiffeisen TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Raiffeisen TFI S.A. zawiadomienie zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A. poniżej 5%.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki, która została rozliczona dnia 8 grudnia 2017 roku.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Raiffeisen TFI S.A. posiadały 703 513 głosów w Spółce, stanowiących 5,05% udziału w kapitale zakładowym.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez Raiffeisen TFI S.A. posiadają łącznie 658 513 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., stanowiących 4,73% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 658 513 głosów, co stanowi 4,73% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Raiffeisen TFI S.A., brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A. oraz osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2457/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-5-.html
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 15% http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2456/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-15-.html Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 07 grudnia 2017 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. poniżej 15%.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 1 grudnia 2017 roku zarządzania funduszem inwestycyjnym Raiffeisen SFIO Parasolowy przez Raiffeisen TFI S.A.

W dniu 1 grudnia 2017 roku rozliczyła się również transakcja kupna 4 186 akcji Spółki.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 2 741 431 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 19,67% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 2 741 431 głosów, stanowiących 19,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 2 042 104 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 14,65% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 2 042 104 głosów, stanowiących 14,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od ALTUS TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2456/zawiadomienie-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-ponizej-15-.html
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w listopadzie 2017 roku http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2454/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-listopadzie-2017-roku.html Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w listopadzie 2017 roku wynosi 131 994 tys. zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku (100 025 tys. zł).

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 listopada 2017 roku ukształtowały się na poziomie 625 331 tys. zł, co stanowi 28% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 490 338 tys. zł.

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w listopadzie 2017 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2454/przychody-ze-sprzedazy-netto-spolki-osiagniete-w-listopadzie-2017-roku.html
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A. http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2455/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--ogolnej-liczby-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-oponeopl-sa.html Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 06 grudnia 2017 roku otrzymał od Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Raiffeisen TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Raiffeisen TFI S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A.

 

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku przejęcia zarządzania Raiffeisen Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym, który posiadał 703 513 akcji Spółki w dniu 1 grudnia 2017 roku.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Raiffeisen TFI S.A. nie posiadały głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez Raiffeisen TFI S.A. posiadają łącznie 703 513 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., stanowiących 5,05% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 703 513 głosów, co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od Raiffeisen TFI S.A., brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A. oraz osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 

]]>
http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/raporty/2455/zawiadomienie-o-przekroczeniu-progu-5--ogolnej-liczby-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-spolki-oponeopl-sa.html