16 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2018

Raport bieżący nr 13/2019

Data sporządzenia: 2019-06-18

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL. S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 16.832.066,88 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) przeznacza się w następujący sposób:
- kwotę w wysokości 5.574.400 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję,
- pozostałą kwotę w wysokości 11.257.666,88 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 88/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji OPONEO.PL S.A.

 

Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 03 lipca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2019 roku.

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.