12 milionów opon na świecie

pochodzi z OPONEO

Nowoczesne centrum logistyczne OPONEO pozwala

wysłać dziennie 35 tysięcy opon do indywidualnych odbiorców

OPONEO bazuje

na własnych rozwiązaniach z dziedziny IT

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 10% i 5%

Raport bieżący nr 26/2018

Data sporządzenia: 2018-12-14

Skrócona nazwa emitenta: OPONEO.PL S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. poniżej 10% i 5%.

 

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w OPONEO.PL S.A. nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11 grudnia 2018 roku przez Rockbridge TFI S.A. od ALTUS TFI S.A. zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

  1. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
  • ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Rynku Polskiego
  1. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2
  2. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych
  3. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia
  4. ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 1 650 173 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 11,84% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 1 650 173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 11,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 62 000 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowią 0,44% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 62 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., stanowiących 0,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Jednocześnie, zgodnie z zawiadomieniem od ALTUS TFI S.A. brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje OPONEO.PL S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ogólna liczba akcji OPONEO.PL S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu  Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. wynosi 13 936 000.

 

 

zamknij

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb Użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.